U nedjelju 15. siječnja 2017. godine u prostorijama PŠ Sopot u organizaciji Grada Pregrade i Udruge umirovljenika Pregrada, 100. rođendan proslavila je naša najstarija sugrađanka gđa. Magda Karažija, iz Sopota.
Više
U subotu 14. siječnja 2017. godine s početkom u 18.00 sati, u prostorijama DVD-a Stipernica održana je Izvještajno-izborna skupština društva.
Više

Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08. i 61/11.), te članka 4. Pravilnika o unutarnjem redu upravnih odjela Grada Pregrade, klasa: 110-02/13-01/12, urbroj: 2214/01-2-13-1- od 10. 10. 2013., Izmjenama i dopunama Pravilnika, klasa: 110-02/13-01/13, urbroj: 2214/01-2-13-1 od 11. 11. 2013., Izmjenama i dopunama Pravilnika (Službeni glasnik KZŽ 34/14), Izmjenama i dopunama Pravilnika, klasa: 022-05/15-01/62, urbroj: 2214/01-2-15-3- od 8. 5.

Više

U utorak 17.01.2017. godina Grad Pregrada će obilježiti 20 godina od dobivanja statusa Grada. Naime, Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na svojoj sjednici  održanoj 17. siječnja 1997. godine donio je Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, kojim je Pregrada dobila status grada.

Više

Lokalna akcijska grupa Zagorje-Sutla zaprimila je konačnu odluku o odabiru LAG-a za provedbu podmjere 19.2. "Provedba operacija unutar CLLD strategije" (provedba LRS), podmjere 19.3. "Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a" i podmjere 19.4. "Tekući troškovi i animacija" iz PRR 2014. – 2020". Ukupan iznos odobrene potpore za LAG Zagorje-Sutla iznosi 8.943.096,33 kuna. Od navedenog iznosa sa 6.813.787,68 kuna financirat će se projekti na području LAG-a, 340.689,38 kuna je na raspolaganju za projekte suradnje i 1.788.619,27 kuna za tekući rad LAG-a i animaciju lokalnog stanovništva.

Više

Search form

Obavijesti


Ured gradonačelnika ima uredovno vrijeme za primanje građana i građanki utorkom i to od 15 do 18 sati svakog 2. i 4. utorka u mjesecu (kad će raditi i jedan službenik), dok 1., 3. i 5. utorka u mjesecu ima uredovno vrijeme od 8 do 11 sati. Sastanak se može i ugovoriti na telefon 049/376-052.