Postupci bagatelne nabave

KLASA: 340-01/20-01/07

URBROJ:2214/01-04/01-20-2

Pregrada,  27.05.2020.     

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Naručitelj, Grad Pregrada, J. K. Tuškana 2, Pregrada,  OIB: 01467072751, upućuje Poziv na dostavu ponuda. Sukladno članku 12. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 120/16) za procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 bez PDV-a za robu i usluge odnosno 500.000,00 kn bez PDV-a za radove (tzv. jednostavnu nabavu), naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Više

KLASA: 340-01/20-01/04
URBROJ:2214/01-04/01-20-2
Pregrada, 11.03.2020.            

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Naručitelj, Grad Pregrada, J. K. Tuškana 2, Pregrada,  OIB: 01467072751, upućuje Poziv na dostavu ponuda. Sukladno članku 12. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 120/16) za procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 bez PDV-a za robu i usluge odnosno 500.000,00 kn bez PDV-a za radove (tzv. jednostavnu nabavu), naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Više

KLASA: 361-02/20-01/02

URBROJ:2214/01-04/01-20-2

Pregrada, 26.02.2020.                           

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

 

Više

KLASA: 612-05/19-01/35

URBROJ: 2214/01-380-19-1

Pregrada, 10. srpnja 2019.

 

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Više

KLASA: 340-01/19-01/18

URBROJ:2214/01-04/01-19-2

Pregrada,  28.06.2019.                                                               

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Više

KLASA: 340-01/19-01/19

URBROJ:2214/01-04/01-19-2

Pregrada,  28.06.2019.                                                               

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Više

KLASA: 340-01/19-01/20

URBROJ:2214/01-04/01-19-2

Pregrada,  28.06.2019.                                                               

 

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Više

KLASA: 340-01/19-01/21

URBROJ:2214/01-04/01-19-2

Pregrada,  28.06.2019.                                                               

 

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Više

KLASA: 363-01/19-01/13

URBROJ:2214/01-04/01-19-2

Pregrada,  29.05.2019.                                                               

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Više

GRAD PREGRADA

Pregrada, Josipa  Karla Tuškana br. 2

KLASA:363-01/18-01/­­­­72

URBROJ:2214/01-04/01-18-2

Pregrada, 20.09.2018.

 

POZIV

NA DOSTAVU PONUDE

 

Naručitelj: Grad Pregrada, J. K. Tuškana 2, Pregrada,  OIB: 01467072751, upućuje Poziv na dostavu ponuda.

Više

Stranice