Datoteke

Nazivposloži silazno Datoteka Datum
Plan prijma na stručno osposobljavanje za 2016. 18.02.2016
Plan prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za 2017. godinu 19.01.2017
Plan prijma u službu Grada Pregrade za 2019. godinu 14.01.2019
Plan prijma za 2016. 18.02.2016
Plan prijma za 2020. godinu 15.01.2020
Plan rada Gradske knjižnice Pregrada za 2014. godinu 25.03.2015
Poduzetnička_zona_promo_letak 27.07.2020
Poduzetnička_zona_promo_letak 27.07.2020
Poslovnik o radu gradskog vijeća 02.04.2015
Poslovnik o radu Gradskog vijeća Grada Pregrade_2018.godina 25.05.2018
Pravilnik o arhivskoj i registraturnoj građi 23.02.2018
Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada 02.04.2015
Pravilnik o radu 02.04.2015
Pravilnik o unutarnjem redu 02.04.2015
Pravilnik o unutarnjem redu upravnih odjela 2017 25.01.2018

Stranice