Gradsko vijeće Grada Pregrade

Gradsko vijeće Grada Pregrade

Izvadak iz Statuta Grada Pregrade (Službeni glasnik KZŽ, br. 6/13, 17/13, 7/18):

• Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi akte u okviru djelokruga Grada, te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Gradsko vijeće:
1. Donosi Statut Grada,
2. Donosi odluke i opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada,
3. Bira i razrješuje gradonačelnika i njegove zamjenike, te članove gradskog poglavarstva,
4. Osniva i bira članove radnih tijela Gradskog vijeća, te imenuje i razrješuje druge osobe određene zakonom, drugim propisima i ovim Statutom,
5. Uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Grada,
6. Osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad,
7. Obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug Gradskog vijeća.

Gradsko vijeće Grada Pregrade ima 15 članova/ica, odnosno vijećnika/ca.

Gradsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika.

Predsjednik Gradskog vijeća, predsjeda sjednicama i predstavlja to tijelo.

Predsjednik Gradskog vijeća saziva sjednice po potrebi, a najmanje jedanput u tri mjeseca.

Članovi/ce Gradskog vijeća i članovi/ce odbora Gradskog vijeća:

Red.br.

Ime i prezime

Stranka

Adresa prebivališta

Radno tijelo GV-a

1.

Broz Tajana, predsjednica

nestranačka

Ul. Ljudevita Gaja 28

Odbor za Statut i Poslovnik

2.

Škrinjar Ivan,

prvi potpredsjednik

nestranački

Gorička ulica 8/2

Odbor za financije i proračun

3.

Kamenski Željko,

drugi potpredsjednik

HDZ

Pavlovec Pregradski 19

 

4.

Baričević Robert, član

nestranački

Dragutina Kunovića 3

Odbor za proračun i financije

5.

Burić  Mladen,

član

SDP

Ul. Janka Leskovara 29

Odbor za izbor i imenovanje

6.

Flegar Milan, član

SDP

Kostelsko 82/a

Odbor za izbor i imenovanje

7.

Herek Nataša, članica

ZS

Gorjakovo 66

Mandatna komisija

8.

Hohnjec Vesna, članica

HSS

Ul. Janka Leskovara 93

Odbor za proračun i financije

9.

Ivanjko Mario, član

SDP

Stipernica 37

Odbor za Statut i Poslovnik

10.

Miklaužić Stjepan, član

ZS

Donja Plemenšćina 19

Odbor za Statut i Poslovnik

11.

Petek Danijel, član

HDZ

Benkovo 36

Mandatna komisija,  Odbor za izbor i imenovanje

 

12.

Petek Vesna, članica

SDP

Pavlovec Pregradski 64

Odbor za izbor i imenovanje

13.

Šoštarić Milan, član

nestranački

Cigrovec 106

Mandatna komisija

14.

Vnuk Jasna, članica

nestranačka

Svetojurski Vrh 40

Odbor za izbor i imenovanje

15.

Vukmanić Goran, član

HDZ

Ul. Ljudevita Gaja 10

Odbor za Statut i Poslovnik

Prilog