JAVNI NATJEČAJ za dodjelu nekretnine u vlasništvu Grada Pregrade na korištenje udrugama

Na temelju članka 3. i 12.  Odluke o dodjeli nekretnina u vlasništvu Grada Pregrade na korištenje organizacijama civilnog društva (Službeni glasnik KZŽ 1/17, u daljnjem tekstu Odluka), članka 52. Statuta Grada Pregrade (Službeni glasnik KZŽ 6/13 i 17/13, 7/18, 16/18- pročišćeni tekst, 5/20), Zaključka (Klasa: 940-01/20-01/41, Urbroj: 2214/01-02-20-1) o raspisivanju javnog natječaja od 27.05.2020., Odluke o naknadi za korištenje nekretnine u vlasništvu Grada Pregrade (Klasa: 940-01/20-01/41, Urbroj: 2214/01-02-20-2) od 27.05.2020. godine, gradonačelnik Grada Pregrade raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za dodjelu nekretnine u vlasništvu Grada Pregrade na korištenje udrugama

I. Cilj Natječaja

Grad Pregrada poziva udruge prvenstveno sa sjedištem na područja grada Pregrade koje provode programe i projekte od interesa za opće dobro da se prijave na nefinancijsku podršku koju Grad Pregrada pruža dodjelom nekretnine u vlasništvu Grada na korištenje.

II. Predmet Natječaja:

Grad Pregrada dodjeljuje na korištenje nekretnine:

Kč.br.

Vlasnik

Posjednik

Adresa

Broj prostorije

Površina m2

930/1, upisana u  zk.ul. broj 1455

Grad Pregrada

Grad Pregrada

Josipa Karla Tuškana 2, Pregrada

Prostor 7 (podrum)

40,25 m2 (30,19 m2 korisne površine)

 

 

 

Josipa Karla Tuškana 2, Pregrada

Prostor  11

(podrum)

15,75 m2 (11,81 m2 korisne površine)

 

 

 

Pod Lenartom 1, Pregrada

Prostor C-5

(kat)

20,40 m2

 

III. Naknada za korištenje dodijeljene nekretnine

Za korištenje nekretnina koje su predmet natječaja neće se plaćati naknada.

 

FORMALNI UVJETI NATJEČAJA

Rok za podnošenje prijave je 15 dana, a završava   11.06.2020. godine.

IV. Uvjeti prijave

Nekretnina se može dodijeliti na korištenje udruzi koja udovoljava sljedećim mjerilima:

 1. Upisana je u odgovarajući matični registar (registar udruga)
 2. Upisana je u Registar neprofitnih organizacija,
 3. Provodi programe i projekte iz članka 2. stavka 2. Odluke na području grada Pregrade,
 4. Ispunjava ugovorne obveze preuzete prijašnjim ugovorima s Gradom Pregradom,
 5. Protiv organizacije civilnog društva odnosno osobe ovlaštene za zastupanje ne vodi se kazneni postupak i nije pravomoćno osuđena za prekršaj iz članka 48. stavka 2. alineje c) odnosno pravomoćno osuđena za počinjenje kaznenog djela iz članka 48. stavka 2. alineje d) Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/2015),
 6. Nema dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i Proračunu Grada;
 7. Ima općim aktom uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima,
 8. Ima prikladan način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvještaja o radu za proteklu godinu (na mrežnim stranicama udruge, odnosno na drugi odgovarajući način),
 9. Ima odgovarajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa ili projekta od interesa za opće dobro.

Prijava na natječaj podnosi se na propisanom obrascu (OBRAZAC D1).

Obrascu se prilaže sljedeća dokumentacija:

 1. Izvadak iz Registra udruga (ispis internetske stranice),
 2. Dokaz o upisu u Registar neprofitnih organizacija (ispis internetske stranice),
 3. Statut organizacije civilnog društva (preslika),
 4. Izjava osobe ovlaštene za zastupanje udruge da je udruga podmirila sve dospjele financijske i druge obveze koje proizlaze iz njezinih ugovornih odnosa s trećima, te da je uredno ispunila sve obveze iz prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz javnih izvora,
 5. U slučaju namjere zajedničkog korištenja nekretnine izjavu svakog partnera za zajedničko korištenje,
 6. Potvrda izdana od strane Ministarstva financija - Porezne uprave da su podmireni svi doprinosi i plaćen porez- izvornik ne stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave,
 7. Preslika ugovora ili odluke o financiranju projekata ili programa organizacije kada se oni financiraju iz državnog proračuna i/ili drugih javnih izvora,
 8. Izvješće o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja, temeljem Pravilnika o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja (NN 101/08).,
 9. Preslika financijskog izvješća za prethodnu godinu (za obveznike dvojnog knjigovodstva) odnosno presliku knjige prihoda i rashoda (za obveznike jednostavnog knjigovodstva),
 10. Izvod iz matične knjige radnika (evidencija o zaposlenim radnicima), ako udruga zapošljava radnike na temelju ugovora o radu ili ugovora o djelu
 11. Uvjerenje nadležnog suda (izvornik), ne starije od 6 mjeseci, da se ne vodi kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge (koja je potpisala obrazac za prijavu na natječaj i koja je ovlaštena potpisati ugovor o dodjeli nekretnine na korištenje).

V. Kriteriji za dodjelu nefinancijske potpore

Kvantitativni i kvalitativni kriteriji za bodovanje prijave detaljno su propisani Odlukom.

Udruge s područja Grada Pregrade imaju pri prijavi prednost pred ostalim udrugama.

Prijave ostalih udruga uzimaju se u razmatranje ukoliko nijedna udruga s područja Grada Pregrade ne ostvari na javnom natječaju pravo na korištenje nekretnine (organizacije s ostalih područja tada ostvaruju pravo na korištenje po mjerilima, kriterijima i postupku iz Odluke).

VI. Način prijave

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanom obrascu, koji je zajedno sa ovim Javnim natječajem i Odlukom, dostupan na mrežnim stranicama Grada Pregrade; www.pregrada.hr.

Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja  u pisarnicu Grada Pregrade) u zatvorenoj omotnici koja na vanjskoj strani mora sadržavati puni naziv i adresu podnositelja prijave, a obavezno uz naznaku:
„NE OTVARATI- Javni natječaj za dodjelu na korištenje nekretnine u vlasništvu Grada Pregrade udrugama“

na adresu:

Grad Pregrada,

Josipa Karla Tuškana 2,

49 218 Pregrada.

Zakašnjele, nepotpune ili na drugi način podnesene prijave, koje nisu u skladu sa uvjetima ovog Javnog natječaja i Odluke, neće se razmatrati.

VII. Procjena kvalitete prijave, objava rezultata, pravo na prigovor i potpisivanje ugovora

Bodovanje prijave prema kvantitativnim i kvalitativnim kriterijima obavlja Povjerenstvo za provedbu natječaja za dodjelu nekretnina organizacijama civilnog društva, na obrascu za bodovanje koji je sastavni dio natječajne dokumentacije.

Temeljem zbroja bodova za svakog podnositelja prijave utvrđuje se rang lista za dodjelu nekretnine. Ukoliko dva ili više podnositelja prijave imaju jednak broj bodova, prednost ostvaruje onaj koji je ostvario više bodova po kvalitativnom kriteriju.

Rang lista za dodjelu nekretnine objavit će se na internetskoj stranici i oglasnoj ploči Grada Pregrade s prikazom ukupnog broja bodova.

Na rang listu podnositelj prijave može uložiti prigovor na neuvrštavanje na listu ili redoslijed na listi, u roku od 8 dana od dana objave liste na Internet stranici.

Odluka gradonačelnika o prigovoru konačna je.

Temeljem provedenog javnog natječaja i rang liste prvenstva nekretnina se dodjeljuje na korištenje organizaciji civilnog društva na 5 godina o čemu se sklapa ugovor.

Zaključak o dodjeli nekretnine na korištenje organizaciji civilnog društva donosi i ugovor potpisuje gradonačelnik.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: ksenija.ogrizek@pregrada.hr ili marija.marjanovic@pregrada.hr , i to najkasnije 7 dana prije isteka natječaja (zaključno sa 04.06.2020. godine).

 

Gradonačelnik

Marko Vešligaj, univ.spec.pol.,v.r.