JAVNI POZIV nositeljima stvarnih prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja Nerazvrstane ceste K-17.1 K17-Odvojak Brežnjaki II

Grad Pregrada, kao tijelo nadležno za upravljanje komunalnom infrastrukturom, na temelju članka 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18 i 110/18), članka 67., 74. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima („Narodne novine“ broj 59/18) te Odluke Gradskog vijeća o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi – NERAZVRSTANA CESTA K-17.1 K17-ODVOJAK BREŽNJAKI II od 16.10.2019. objavljuje                                                           

JAVNI POZIV

nositeljima stvarnih prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja Nerazvrstane ceste K-17.1 K17-Odvojak Brežnjaki II

  • ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena komunalna infrastruktura NERAZVRSTANE CESTE K-17.1 K17-ODVOJAK BREŽNJAKI II u naselju BREGI KOSTELSKI na katastarskim česticama i dijelovima: kč.br. 2695/2, 3315, 2701/2, 2698, 2699, 2731, 3344, 2741 i dr. k.o. Kostel o započinjanju postupka evidentiranja predmetne komunalne infrastrukture u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/2018 i 110/2018), temeljem kojeg se komunalna infrastruktura evidentira u katastru i upisuje u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Grada Pregrade, Ul. J. K. Tuškana 2, Pregrada, OIB: 01467072751.

Geodetski elaborat izvedenog stanja komunalne infrastrukture izraditi će tvrtka GEO-TNT d.o.o. za geodeziju, trgovinu i usluge, Podbrezovica 2B, Đurmanec, GEODETSKI URED, podružnica Pregrada, S. Škreblina 4/1, Pregrada (ovlašteni inženjer geodezije Tihana Artič, dipl.ing.geod. – ovlaštenje GEO 812).

Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna komunalna infrastruktura započeti će 18. kolovoza 2020. godine u 08:00 h, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 25. kolovoza 2020. godine u 08:00 h u prostorijama Grada Pregrade.

 

                                                                                                 Gradonačelnik

                                                                                                          Marko Vešligaj, univ.spec.pol.

     

Prilozi

PrilogVeličina
Microsoft Office document icon Javni poziv NC Brežnjaki.doc73.5 KB