Međunarodni dan djeteta

Ilustracija dijete

Svake godine se 20. studenoga obilježava Međunarodni dan djeteta kao dan posvećen djeci i njihovoj dobrobiti.

Generalna skupština UN-a je toga dana 1959. godine usvojila „Deklaraciju o pravima djeteta“, a 1989. godine „Konvenciju o pravima djeteta“. Njome se pokušalo odrediti specifične potrebe djece i mladih, njihovi specifični problemi vezani uz razvoj, odrastanje, podređenost odraslima, iskorištavanje, zlostavljanje. „Konvencija o pravima djeteta“ je najviše puta ratificirani dokument o ljudskim pravima u cijelom svijetu, ali je provedba još uvijek nedovoljna.

Obilježavanje Međunarodnog dana djeteta izvrsna je prilika da se podsjetimo na našu zajedničku odgovornost u osiguravanju bolje budućnosti djece poštivanjem njihovih prava i odgovaranjem na njihove potrebe. Pred svakim od nas stoji odgovornost uvažavanja djece kao ravnopravnih članova društva. Djeca ne mogu i ne smiju biti ostavljena da se sama izbore za svoja prava. Stoga, promicanje prava djece traži angažman i promjenu društva u cjelini, uvažavajući vrijednosni sustav i odgojnu klimu. To zahtijeva od odraslih da propituju prirodu svoje odgovornosti za djecu, ali i da prepoznaju vrijednost njihovih iskustava, pogleda i briga. Na odraslima je da provode i promoviraju prava djece, ali da uključe i samu djecu u raspravu i odlučivanje o njihovim pravima i potrebama.

Potrebno je čvrsto političko opredjeljenje, uz dovoljno dodijeljenih resursa i široku društvenu osviještenost kako bi se omogućilo da se djeca smatraju punopravnim nositeljima prava i da se prema njima tako postupa.

Grad Pregrada od 2007. godine s ponosom nosi naziv Grad – prijatelj djece te ulaže u obrazovanje, demografiju, mlade i socijalnu politiku. Tako Grad sufinancira prijevoz za učenike osnovnih i srednjih škola, troškove prehrane za djecu u osnovnim školama, troškove pomoćnika u nastavi, poklone za darovite učenike, učeničke stipendije, nabavu radnih bilježnica i radnog materijala osnovnoškolcima te program međunarodne eko škole, ali i druge školske aktivnosti, kao što su sudjelovanja na natjecanjima ili Večer znanosti. Posebna briga i dostupnost osigurana je djeci s teškoćama u razvoju čijim se roditeljima sufinancira polovica cijene boravka u Dječjem vrtiću Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG. Zajedno s Gradskim društvom Crvenog križa sufinanciraju se troškovi ljetovanja za djecu slabijeg imovinskog stanja, a iz gradskog proračuna daruju se i djeca povodom blagdana sv. Nikole.

Ulaže se u razvoj igrališta po svim mjesnim odborima, pa je tako ove godine u tijeku uređenje igrališta u Gorjakovu, a od velike važnosti je osigurati i sigurno prometovanje pa Grad Pregrada kontinuirano ulaže u uređenje autobusnih stajališta i izgradnju nogostupa. Trenutno je u tijeku izgradnja autobusnih ugibališta i pješačkih staza u Sopotu uz županijsku cestu ŽC2151. Grad radi  i na razvoju infrastrukture širokopojasnog pristupa te na osiguravanju besplatnog pristupa bežičnom internetu na pojedinim lokacijama u gradu. Tako je instaliran besplatni internet na pet lokacija u gradu koristeći 15 tisuća eura bespovratnih EU sredstava u okviru inicijative „WiFi4EU". Javni besplatni Wi-Fi moguće je koristiti na Trgu Gospe Kunagorske, prostoru sportskog centra kod OŠ Janka Leskovara i Kunaparka, prostoru kod Glazbene škole i zgrade Sportske zajednice, kod Doma zdravlja te na Kunagori kod Planinarskog doma.

Demografska i obrazovna politika grada Pregrade temelji se na postojanju infrastrukturne podrške – od sigurnog i kvalitetnog smještaja djece u vrtićima, do sufinanciranja udžbenika i stipendiranja učenika i studenata. Grad u svom proračunu osigurava potpore za novorođenčad, a korisnicima usluga smještaja djece u vrtiću, za drugo dijete, cijena vrtića smanjuje se za 50 posto. Dječji vrtić energetski je obnovljen, redovito se nabavlja potrebna oprema, a 2019. godine uređena je i senzorna soba. Od 2014. do 2020. godine troškovi vrtića su rasli, no roditeljima se cijena nije mijenjala, već je sufinanciranje Grada povećano za 41,95 posto. Također, Dječji vrtić „Naša radost“ provodi projekt sufinanciran bespovratnim sredstvima EU fondova, kojim se želi unaprijediti rad vrtića, ponuditi posebne programe te adekvatno usavršiti znanja i kompetencije djelatnika.

Grad Pregrada veliki naglasak stavlja i na participaciju djece i mladih, a prvi korak uključivanja mladih je, da ih se prije svega pita koji su njihovi interesi, te da se sukladno tome kreiraju procesi uključivanja. Od  2014. godine Grad Pregrada ima svoje Dječje gradsko vijeće koje je izuzetno aktivno, upozorava Gradsku upravu na probleme i predlaže rješenja koja su u interesu djece. Jedan od projekata za koji je inicijativa potekla upravo od Dječjeg gradskog vijeća je uređenje dječjeg igrališta Kunapark, ukupne vrijednosti pola milijuna kuna, na kojem su radovi završili prošlog tjedna.