Ministarstvo kulture sufinancirat će izradu projektne dokumentacije za projekt obnove i uređenja kuće Janka Leskovara

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavilo je u četvrtak, 12. ožujka 2020. na svojim mrežnim stranicama rezultate Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2020. godinu u kategoriji nepokretnih kulturnih dobara.

Gradu Pregradi odobren je iznos od 50.000,00 kuna za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za projekt obnove i uređenja kuće Janka Leskovara u Valentinovom. Odobrena sredstva namijenjena su za izradu Arhitektonske snimke postojećeg stanja i Glavnog projekta Kuće Janka Leskovara. Preostali iznos sredstava potrebnih za izradu projektne dokumentacije osigurat će Grad Pregrada i Krapinsko-zagorska županija.

Župi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Pregradi ukupno je odobreno 450.000,00 kuna, od čega 100.000,00 kuna za kapelu sv. Ane u Gornjoj Plemenšćini, 300.000,00 kuna za nastavak radova na obnovi župne crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije u Pregradi, a 50.000,00 kuna za župnu kuriju u Pregradi.

Župi Pohoda Blažene Djevice Marije na Vinagori odobreno je 100.000,00 kuna za obnovu gospodarske zgrade uz crkvu Pohođenja Blažene Djevice Marije na Vinagori.

Gradskoj knjižnici Pregrada odobreno je u kategoriji Književne manifestacije 10.000,00 kuna za projekt „Kad Zagorka nadahnjuje“. Osim toga, Knjižnici je ranije u kategoriji Programa investicijskih potpora odobreno 10.000,00 kuna za program nabave informatičke opreme za knjižnicu, a u sklopu programa knjižnične djelatnosti odobreno je 53.000,00 kuna za nabavu knjižne i neknjižne građe u 2020. godini.

Muzeju grada Pregrade ranije je u kategoriji Programa investicijskih potpora odobreno 150.000,00 kuna za program „Adaptacija zgrade muzeja i knjižnice u Pregradi za pristup osobama s invaliditetom“ te 5.000,00 kuna u kategoriji programa muzejske djelatnosti za Edukativni program Muzeja u 2020. godini.