Odluka o dodjeli financijskih sredstava programima/ projektima/ manifestacijama od interesa za opće dobro iz Proračuna Grada Pregrade za 2020. godinu

Temeljem članka  29. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Pregrade („Službeni glasnik Krapinsko- zagorske županije br. 29/15), članka 52. Statuta Grada Pregrade („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 6/13 i 17/13, 7/18, 16/18- pročišćeni tekst, 5/20), Javnog natječaja za financiranje programa/projekata/ manifestacija od interesa za opće dobro iz Proračuna Grada Pregrade za 2020. godinu (Klasa: 022-05/20-01/07, Urbroj: 2214/01-03-20-2) od 07.02.2020. godine, Odluke o ograničavanju sredstava planiranih Proračunom Grada Pregrade za 2020. godinu za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro Grada Pregrade u 2020. godini  (Klasa: 022-05/20-01/07, Urbroj: 2214/01-02-20-3) od 05.06.2020. godine, prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih projekata (Klasa: 022-05/20-01/07, Urbroj: 2214/01-03-20-10) od 19.06.2020. godine, Gradonačelnik Grada Pregrade donosi sljedeću

O D L U K U

o dodjeli financijskih sredstava programima/ projektima/ manifestacijama od interesa za opće dobro iz Proračuna Grada Pregrade za 2020. godinu

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje iznos odobrenih financijskih sredstava programima/ projektima/ manifestacijama udruga koje su podnijele prijavu na Javni natječaj.  

Odobrena financijska sredstva dodjeljuju se slijedećim udrugama;

Red.br.

Naziv udruge

Vrsta i naziv prijave:

Ostvareni bodovi od ukupno 100

Ukupan iznos odobrenih financijskih sredstava u kunama:

 

 

PRIORITETNO PODRUČJE 1. MANIFESTACIJE

1.

Lovačko društvo  „Kuna“ Pregrada, Pod Lenartom 2, Pregrada

Manifestacija:

Lovstvom i streljaštvom kroz manifestacije- uvod u budućnost pregradskog turizma

95

10.000,00

 

 

PRIORITETNO PODRUČJE 2.  PROGRAMI/ PROJEKTI KULTURA I TEHNIČKA KULTURA

2.

Kulturno umjetničko društvo Pregrada,  Pod Lenartom 1, Pregrada

Program/projekt;

Kultura i tradicija za sve generacije

90

65.000,00

3.

Udruga promicatelja klapske i zavičajne glazbe „Kmeti“ iz Pregrade, Kolarija 16, Pregrada

Program/projekt:

Naš frtalj Evrope 2020.

85

10.000,00

4.

Kuburaško društvo Stara kubura Stipernica, Stipernica 5/3, Pregrada

Program/projekt:

Očuvanje nematerijalne baštine Stipernice

71

2.000,00

5.

Kuburaško društvo Sloga Stipernica, Stipernica 19, Pregrada

Program/projekt:

Velika subota- Stipernica

70

2.000,00

6.

ŠKU Cigrovec, Cigrovec 26, Pregrada

Program/projekt:

Dan tradicije i zabave u Cigrovcu

68

1.000,00

 

 

PRIORITETNO PODRUČJE 3. PROGRAMI/ PROJEKTI zdravstvo, socijalna skrb, odgoj i obrazovanje, razvoj i demokratizacija društva, gospodarstvo, zaštita okoliša, poljoprivreda, zavičajna tradicijska baština,  povećanje turističke ponude, očuvanje digniteta i promicanje istine o Domovinskom ratu, psihološko i socijalno osnaživanje te podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja

7.

GDCK Pregrada, Kostelgradska 18, Pregrada

Program/projekt:

Projekt prijevoza: Mobilnost sugrađanima 2020.

93

21.000,00

8.

Udruga umirovljenika Pregrada, J.K. Tuškana 2, Pregrada

Program/projekt:

Aktivnosti osoba treće dobi

90

10.000,00

9.

Udruga kostelskih žena, Kostel 7, Pregrada

Očuvanje tradicije i promicanje zdravog načina života

87

5.000,00

10.

DND Pregrada, J.K. Tuškana 2, Pregrada

Program/projekt:

Učimo i rastimo zajedno

86

5.000,00

11.

Udruga pčelara „Medeni“Pregrada, Pod Lenartom 1, Pregrada

Program/projekt:

Edukacija pčelara o tehnikama pčelarenja i sadnja medonosnog bilja i drveća

85

5.000,00

12.

Udruga hrvatskih branitelja, J.K. Tuškana 2, Pregrada

Program/projekt:

Branitelji u zajednici

80

4.000,00

13.

Stanica planinarskih vodiča Zagorje, Vrhi Pregradski 69, Pregrada

Program/projekt:

Sigurno u planine 2020.

80

4.000,00

 

14.

Pregrada.info. J. Leskovara 35, Pregrada

Program/projekt:

Za mlade u Pregradi- Gradski program za mlade 2021.-2025.

77

4.000,00

15.

Udruga uzgajatelja malih životinja „Zagorje“, Pod Lenartom 1, Pregrada

Program/projekt:

Organiziranje, učestvovanje i posjeta državnih i međunarodnih izložbi

75

2.000,00

16.

Stočarska udruga Pregrada, J.K. Tuškana 2, Pregrada

Program/projekt:

Edukacija korisnika u sklopu 23. Osječkog sajma- sajam prehrane, poljoprivrede, graditeljstva i stanovanja

62

1.000,00

 

UKUPNO:

 

 

151.000,00

           

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biti će objavljena na oglasnoj ploči i službenoj web stranici Grada Pregrade.

Sa svim udrugama kojima su odobrena financijska sredstva Grad Pregrada će potpisati Ugovor o financiranju programa, projekta, manifestacije najkasnije u roku 30 dana od donošenja ove Odluke.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Udruge koje su nezadovoljne ovom Odlukom imaju pravo na prigovor.

Prigovor se može podnijeti isključivo na natječajni postupak te eventualno bodovanje nekog kriterija sa 0 bodova, ukoliko udruga smatra da je u prijavi dostavila dovoljno argumenata za drugačije bodovanje.

Prigovor se ne može podnijeti na odluku o neodobravanju sredstava ili visinu dodijeljenih sredstava.

Prigovor se podnosi Upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Pregrade u pisanom obliku, u roku od 8 dana od dana dostave pisane obavijesti o rezultatima natječaja, a odluku o prigovoru, uzimajući u obzir sve činjenice donosi Gradonačelnik Grada

 

GRADONAČELNIK

Marko Vešligaj, univ spec.pol.