Opis poslova i zadataka poljoprivrednog redara

Grb Grada Pregrade

Opis poslova i zadataka za radno mjesto - VIŠI STRUČNI SURADNIK - POLJOPRIVREDNI REDAR

- Provodi  nadzor nad provođenjem agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu i gradskim odlukama te nad  provedbom  gradskih odluka o komunalnom  redu vezano uz  uređenje naselja i  korištenje javnih zelenih površina,
- Kontrolira obradu poljoprivrednog zemljišta, odnosno poduzima mjere radi sprečavanja njegove zakorovljenosti, nadzire provođenje mjera ustanovljenih radi zaštite od erozije,  provođenje zabrane odnosno obveze uzgoja pojedinih vrsta bilja na određenom području,   provođenje mjera radi suzbijanja biljnih bolesti i štetočina, te  vrši nadzor nad adekvatnim korištenjem i uništavanjem biljnih otpadaka, kontrolira održavanje živica i međa, poljskih putova, uređivanje i održavanje kanala, sprječavanje zasjenjivanja susjednih čestica, sadnju i održavanje vjetrobranskih pojasa te provodi druge mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina,
- Kontrolira obavljanje radova na području grada vezano uz  uređenje naselja i javne zelene površine, naređuje obavljanje adekvatnih radova ako utvrdi da se oni ne  obavljaju ili se obavljaju nepravilno ili nezakonito,
- Vodi propisane očevidnike i sastavlja izvješća o izvršenim radovima, samostalno donosi rješenja o izvršenju propisa, izriče mandatne kazne i predlaže pokretanje prekršajnog postupka, te poduzima druge radnje i mjere za koje je ovlašten,
- Prati pozive i natječaje za dostavu projektnih prijedloga koji se kandidiraju za financiranje/sufinanciranje iz EU fondova ili drugih izvora te obavještava gradonačelnika i nadležne upravne odjele, predlaže mogućnosti za korištenje istih, ispunjava projektne prijave, sudjeluje u pripremi dokumentacije za realizaciju međunarodnih i drugih projekata od interesa za Grad, vodi evidenciju projekata, pruža stručnu pomoć i sudjeluje u pripremi projekata iz djelokruga drugih odjela,
- Sudjeluje u provođenju programa raspolaganja i korištenja poljoprivrednog zemljišta te programima razvitka i obnove poljoprivrede,
- Obavlja poslove u svezi zaštite od elementarnih nepogoda,
- Obavlja stručne poslove iz područja šumarstva, lova, ribolova i vodoprivrede,
- Prati i analizira stanje u djelatnostima iz nadležnosti upravnog odjela te sudjeluje u izradi potrebnih analiza i izvješća,
- Prati zakonske propise i sudjeluje u izradi akata iz svog djelokruga rada,
- Stručno komunicira izvan odjela u svrhu prikupljanja i razmjene informacija,
- Obavlja ostale poslove po nalogu pročelnika.

Podaci o plaći višeg stručnog suradnika-poljoprivrednog redara

Temeljem  čl.8. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( NN 28/10)   i  Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika (Službeni glasnik KZŽ  54/19) osnovna plaća je umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta – 2,10 i osnovice za izračun plaće u visini od 4.100,00 kn bruto, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Provjera znanja i sposobnosti

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se testiranje i intervju radi prethodne provjere znanja i sposobnosti. 

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na natječaj. 

Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili testove ako su iz svakog djela provjere znanja ostvarili najmanje 50% (5 bodova) na testiranju. S kandidatima koji uspješno polože testove provest će se intervjui (razgovori).

Nakon prethodno provedene provjere znanja i sposobnosti kandidata Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.

Područja testiranja: 

1. Poznavanje osnova lokalne i područne (regionalne) samouprave  i općeg upravnog postupka,

2. Poljoprivredno zemljište.

I. PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

1. Poznavanje  osnova lokalne i područne (regionalne) samouprave  i općeg upravnog postupka

1.1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 )

1.2. Zakon o općem upravnom postupku ( Narodne novine 47/09)

2. Poljoprivredno zemljište 

2.1. Zakon o poljoprivrednom zemljištu ( Narodne novine 20/18, 115/18, 98/19) 

2.2. Pravilnik o agrotehničkim mjerama ( Narodne novine 22/19)

 

II. PRAVILA TESTIRANJA

- Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. 

- Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, kandidatima će biti podijeljena pitanja. 

- Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno: 

- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama; 

- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva 

- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija 

- razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata. 

Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila bit će udaljen s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

III. MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA TESTIRANJA

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeno na web stranici Grada Pregrade  www.pregrada.hr, te na oglasnoj ploči zgrade Grada Pregrade, Pregrada, J.K. Tuškana 2, prizemlje, najmanje 5 dana prije testiranja. Na oglasnoj ploči bit će izvješena i imena kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja s kojima će se provesti testiranje.