Temeljem članka 5. Odluke o osnivanju Dječjeg Gradskog vijeća Grada Pregrade (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 22/14, 23/16) i članka 52. Statuta Grada Pregrade (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 6/13 i 17/13, 7/18, 16/18- pročišćeni tekst) Gradonačelnik Grada Pregrade, donosi

ODLUKU

o raspisivanju izbora za

Dječje Gradsko vijeće Grada Pregrade

Članak 1.

Više

Temeljem članka 18. Odluke o dodjeli stipendija i financijskih potpora Grada Pregrade (“Službeni glasnik  Krapinsko-zagorske županije” br. 1/18, u daljnjem tekstu Odluka),  Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti  Grada Pregrade  raspisuje  

NATJEČAJ

za ostvarenje/nastavak prava na financijsku potporu redovnim studentima

s prebivalištem na području grada Pregrade 2018./2019.

Više

Temeljem članka 33. Odluke o dodjeli stipendija i financijskih potpora Grada Pregrade (“Službeni glasnik  Krapinsko-zagorske županije” br. 1/18, u daljnjem tekstu Odluka) te temeljem Zaključka Gradonačelnika Grada Pregrade (Klasa: 602-04/18-01/06,  Urbroj: 2214/01-02-18-1) od  15. listopada 2018. godine, Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Pregrade raspisuje

NATJEČAJ

za  dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i  studentima sa prebivalištem na području

Više

Temeljem članka 27. Odluke o dodjeli stipendija i financijskih potpora Grada Pregrade (“Službeni glasnik  Krapinsko-zagorske županije” br. 1/18, u daljnjem tekstu Odluka) te temeljem Zaključka Gradonačelnika Grada Pregrade (Klasa: 602-04/18-01/04,  Urbroj: 2214/01-02-18-1) od 15. listopada 2018. godine, Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Pregrade raspisuje

NATJEČAJ

za  dodjelu TOP stipendija izvrsnim redovnim studentima sa prebivalištem na području

Više

Dana 17.10.2018. godine, Hrvatske vode, Vodnogospodarska Ispostava za MALI SLIV "KRAPINA- SUTLA", će započeti sa radovima na pritocima potoka Sopotnica- Pregrada (Pavlovec Pregradski), km 0+000- 0+910- siječa raslinja i tehničko čišćenje korita iz programa radova na branjenom području 12:  Područje malog sliva Krapina- Sutla. 

Ovim putem obaviještavamo sve vlasnike zemljišta o početku radova kako bi osigurali međe svojih parcela.

Više

Search form

Obavijesti


Ured gradonačelnika ima uredovno vrijeme za primanje građana i građanki utorkom i to od 15 do 18 sati svakog 2. i 4. utorka u mjesecu (kad će raditi i jedan službenik), dok 1., 3. i 5. utorka u mjesecu ima uredovno vrijeme od 8 do 11 sati. Sastanak se može i ugovoriti na telefon 049/376-052.