Ministarstvo kulture objavilo je rezultate financiranja programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske, temeljem Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2019. godinu, među kojima su se našli programi pregradskih ustanova u kulturi te Kulturnog-umjetničkog društva Pregrada.

Više

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/13, 85/15) i  točke V. i VI. Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata grada Pregrade (Službeni glasnik KZŽ, br. 32/14), Grad Pregrada pokreće proces savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja         

J A V N I  P O Z I V

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja 

Više

Grad Pregrada i Sportska zajednica Grada Pregrade objavili su planove za raspisivanje natječaja za su/financiranje projekata i programa udruga u 2019. godini. Grad Pregrada je Proračunom za 2019. godinu osigurao ukupno 171.000,00 kuna za projekte i programe udruga u području kulture, tehničke kulture, socijalne skrbi, zdravstva i dr., dok će udrugama u sportu u 2019. godini na raspolaganju biti ukupno 297.000,00 kuna.
Raspisivanje Natječaja planira se 01. veljače 2019. godine.

Više

Na temelju članka 20. i 23. Društvenog ugovora trgovačkog društva Humplin d.o.o. od 18. rujna 2017. godine i Odluke Nadzornog odbora trgovačkog društva Humplin d.o.o. o raspisivanju natječaja za radno mjesto direktora trgovačkog društva Humplin d.o.o. od 11. prosinca 2018. godine, dana 07. siječnja 2019. godine Nadzorni odbor raspisuje

NATJEČAJ
za radno mjesto direktora
trgovačkog društva HUMPLIN d.o.o.   

UVJETI:

Više

Grad Pregrada za Dan grada daje javna priznanja zaslužnim građanima, udrugama ili ustanovama.

Odluku o dodjeli javnih priznanja, na prijedlog Gradonačelnika, donosi Gradsko vijeće, a može se dodijeliti jedno od sljedećih javnih priznanja:

1. Zahvalnica, koja se dodjeljuje "za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa i unaprijeđenje gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, tjelesne kulture, zdravstva, socijalne skrbi, odnosno drugih djelatnosti".

Više

Search form

Obavijesti


Ured gradonačelnika ima uredovno vrijeme za primanje građana i građanki utorkom i to od 15 do 18 sati svakog 2. i 4. utorka u mjesecu (kad će raditi i jedan službenik), dok 1., 3. i 5. utorka u mjesecu ima uredovno vrijeme od 8 do 11 sati. Sastanak se može i ugovoriti na telefon 049/376-052.