Postupci bagatelne nabave

GRAD PREGRADA
Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2
Klasa:  340-01/16-01/50
Urbroj: 2214/01-04/01-16-3
Pregrada,  21.10. 2016.
 
                                   P O Z I V
                             za dostavu ponuda
 
1. Naziv javnog naručitelja : GRAD PREGRADA, J. K.
   Tuškana 2, Pregrada
 
Više
GRAD PREGRADA
Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2
Klasa:  340-01/16-01/46
Urbroj: 2214/01-04/01-16-3
Pregrada,  07.10. 2016.
 
 
                                     P O Z I V
                                za dostavu ponuda
 
 
1. Naziv javnog naručitelja : GRAD PREGRADA, J. K. Tuškana 2,  Pregrada
 
Više
GRAD PREGRADA
Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2 
Klasa: 340-01/16-01/35
Urbroj: 2214/01-04/01-16-3
Pregrada, 16.08. 2016.
 
                                            P O Z I V
                                    za dostavu ponuda
 

1.Naziv javnog naručitelja : GRAD PREGRADA, J. K. Tuškana 2, Pregrada

Više
GRAD PREGRADA
Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2
Klasa: 340-01/16-01/22
Urbroj: 2214/01-04/01-16-3
Pregrada, 16.06. 2016.
 
                                          P O Z I V
                                   za dostavu ponuda
 
Više
GRAD PREGRADA
Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2
Klasa:363-01/16-01/36
Urbroj: 2214/01-03-16-3
Pregrada, 07.06.2016. 
 
                                   POZIV
                         za dostavu ponude
 
⦁ Podaci o naručitelju:
Više
GRAD PREGRADA
Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2
Klasa:  340-01/16-01/15
Urbroj: 2214/01-04/01-16-3
Pregrada, 13.05.2016.
 
 
 
P O Z I V
za dostavu ponuda
 
 
1. Naziv javnog naručitelja: GRAD PREGRADA, J.K. Tuškana 2, Pregrada
 
Više
GRAD PREGRADA
Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2
Klasa: 601-01/16-01/11
Urbroj: 2214/01-04/01-16-3
Pregrada, 26.04.2016.
                                                                                                                  
POZIV
za dostavu ponuda
 
1. Naziv javnog naručitelja : GRAD PREGRADA, J.K. Tuškana 2, Pregrada
 
Više
GRAD PREGRADA
Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2
Klasa: 601-01/16-01/05
Urbroj: 2214/01-04/01-16-3
Pregrada, 08.04.2016.
 
P O Z I V
za dostavu ponuda
 
 
1. Naziv javnog naručitelja : GRAD PREGRADA, J.K. Tuškana 2, Pregrada
 
2. Opis predmeta nabave i tehnička specifikacija:  Sanacija krovišta na objektu Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada u Pregradi, S. Škreblina, a sve prema troškovniku u privitku.
Više
      Naručitelj: Grad Pregrada
      Adresa: Josipa Karla Tuškana br. 2, Pregrada
 
Klasa: 340-01/16-01/03
Urbroj:  2214/01-04/01-16-3
Pregrada, 09.02.2016.
 
 
                                                     P O Z I V
                                         
                                                za dostavu ponuda
 
 
Više
Klasa:  360-01/16-04/01
Urbroj:  2214/01-03/01-16-3
Pregrada, 08.02.2016.
 
                                                     P O Z I V
                                         
                                                za dostavu ponuda
 
1. Naziv javnog naručitelja GRAD PREGRADA, J.K. Tuškana 2, Pregrada,
 
Više

Stranice