Datoteke

Nazivposloži uzlazno Datoteka Datum
Plan prijma u službu Grada Pregrade za 2019. godinu 14.01.2019
Plan prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za 2017. godinu 19.01.2017
Plan prijma na stručno osposobljavanje za 2016. 18.02.2016
Plan nabave za 2015.g. Gradska knjižnica Pregrada 25.03.2015
Odluka o prestanku korištenja plastičnih predmeta za jednokratnu upotrebu 03.03.2020
Odluka o načinu realizacije odmora za učenike Glazbene škole Pregrada tijekom nastavne godine 2019./2020. 10.07.2019
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Pregrade namijenjenih financiranju političkih st 11.09.2019
Odluka o isplati sredstava prikupljenih u humanitarnoj nogometnoj utakmici za Juliju i Lovru 03.10.2019
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka 02.04.2015
Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti 02.04.2015
Konsolidirani izvjestaji Grad Pregrada 25.03.2015
Izvjestaji Turisticka zajednica 25.03.2015
Izvještaji proračuna za 2014.g. (obrasci) - Muzej Grada Pregrade 25.03.2015
Izvještaji proračuna za 2014.g. (obrasci) - Gradska knjižnica Pregrada 25.03.2015
Izvješće o radu Gradske knjižnice Pregrada za 2013. godinu 25.03.2015

Stranice