Datoteke

Naziv Datoteka Datumposloži uzlazno
Odluka o isplati sredstava prikupljenih u humanitarnoj nogometnoj utakmici za Juliju i Lovru 03.10.2019
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Pregrade namijenjenih financiranju političkih st 11.09.2019
Izmjene i dopune Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Pregrade 11.09.2019
Odluka o načinu realizacije odmora za učenike Glazbene škole Pregrada tijekom nastavne godine 2019./2020. 10.07.2019
Izmjene Pravilnika o unutarnjem redu_2019. godina 05.02.2019
Plan prijma u službu Grada Pregrade za 2019. godinu 14.01.2019
Poslovnik o radu Gradskog vijeća Grada Pregrade_2018.godina 25.05.2018
Statut Grada Pregrade- pročišćeni tekst 08.05.2018
Statutarna odluka o Izmjenama i dopunama Statuta Grada Pregrade 02.05.2018
Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu upravnih odjela Grada Pregrade 02.05.2018
Pravilnik o arhivskoj i registraturnoj građi 23.02.2018
Pravilnik o unutarnjem redu upravnih odjela 2017 25.01.2018
IZMJENE I DOPUNE POSLOVNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA PREGRADE 2015. 29.05.2017
IZMJENE I DOPUNE POSLOVNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA PREGRADE 29.05.2017
Izmjene Pravilnika o unutarnjem redu 03.02.2017

Stranice