Dječje gradsko vijeće

Odluka o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća donijeta je 16. rujna 2014. godine.
Dječje gradsko vijeće  Grada Pregrade osnovano je u okviru akcije Grad Pregrada-prijatelj djece, kao institucionalan  okvir za  ostvarivanje prava djece na aktivno sudjelovanje u životu Grada Pregrade, a koja se provodi uz sudjelovanje :

-Osnovne škole Janka Leskovara  Pregrada i Područnih škola,  

-Osnovne škole Đure Prejca  Desinić, za učenike  koji imaju prebivalište na području Grada Pregrade, odnosno Vinagore. 

Sjedište Dječjeg gradskog vijeća je u Pregradi, J. K. Tuškana 2.
Dječje gradsko vijeće ima Statut.
Statut donosi Gradsko vijeće Grada Pregrade, na prijedlog Dječjeg gradskog vijeća Grada Pregrade.

Dječja gradonačelnica je Marta Hercigonja.

Prilog