Sazvana 6. sjednica Gradskog vijeća

Objavljeno Pon, 24/01/2022 - 15:04
Logo Grad Pregrada

Temeljem članka 56. stavak 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Pregrade (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 25/18, 5/20 i 8/21) predsjednica Gradskog vijeća Grada Pregrade Vesna Petek sazvala je 6. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pregrade, koja će se održati u Gradskoj vijećnici Grada Pregrade, dana 31. siječnja 2022. (ponedjeljak) s početkom u 18 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći

DNEVNI RED

1.         Usvajanje zapisnika s 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Pregrade

2.         Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti Niskogradnji d.o.o. za prodaju vozila

3.         Usvajanje Izvješća o stanju zaštite od požara na području grada Pregrade za 2021. godinu i Izvješća o stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Grada Pregrade za 2021. godinu

4.         Usvajanje Izvješća o izvršenju plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Grada Pregrade za 2021.g.

5.         Donošenje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Pregrade za 2022. godinu

6.         Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za financiranje predškolskog odgoja

7.         Razmatranje prijedloga i donošenje Pročišćenog teksta Prostornog plana uređenja Grada Pregrade

8.         Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Pregrade u 2022. godini

9.         Zaključak o pokretanju inicijative za ponovno ustrojavanje Policijske postaje Pregrada

10.       Informacija o provedbi Gradskog programa za mlade 2021.-2025.g. u 2021. godini

11.       Informacija o Uredbi o uslužnim područjima NN 147/2021_VIOP d.o.o.

12.       Usvajanje Izvješća o radu reciklažnog dvorišta za 2021. godinu

13.       Razno.

Materijali za 6. sjednicu Gradskog vijeća dostupni su na linku: 6. sjednica materijali

Događanja

Brzi pristup