E vijećnica

Način davanja te visina naknade za povremeno korištenje Gradske vijećnice uređeni su Odlukom o davanju na povremeno korištenje Gradske vijećnice Grada Pregrade.

Gradska vijećnica daje se na povremeno korištenje pravnim i fizičkim osobama na temelju podnesenog zahtjeva.

Zahtjev za davanje na povremeno korištenje podnosi se Upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Pregrade koja vodi evidenciju o rasporedu korištenja

Za korištenje Gradske vijećnice plaća se naknada u iznosu od 100,00 kuna po punom satu korištenja.

Korištenje Gradske vijećnice ne plaćaju Republika Hrvatska, Krapinsko-zagorska županija, pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske, Krapinsko-zagorske županije i Grada Pregrade; ustanove kojima je Republika Hrvatska, Krapinsko-zagorske županije ili Grad Pregrada osnivač ili suosnivač, neprofitne organizacije i udruge građana s područja Krapinsko-zagorske županije.

Brzi pristup