Geografski smještaj

Grad Pregrada jedinica je lokalne samouprave unutar Krapinsko-zagorske županije, zauzima površinu od 67,47 km2, sastavljena je od 26 naselja s ukupno 5927 stanovnika, a gustoća stanovanja iznosi 87,85 stanovnika/km2.

Grad Pregrada nalazi se u sjeverozapadnom dijelu Krapinsko-zagorske županije i graniči sa sljedećim općinama: Hum na Sutli, Desinić, Tuhelj, Krapinske Toplice, Petrovsko i Đurmanec. Na sjeverozapadnom dijelu područja grada dominiraju Kuna Gora i Desinička Gora, a južni dio područja grada ispresijecan je dolinama potoka koji pripadaju slivu rijeke Krapine: Horvatska, Žbiljski potok, Sopotnica, Erpenjšćica, Kosteljina, Svedružica. Sjedište grada nalazi se u naselju Pregrada, koje je jedino urbanizirano naselje, a sva ostala naselja su ruralnog karaktera. Naselje Pregrada prostorno je smješteno u središnjem dijelu grada Pregrade. Ostala naselja smještena su dijelom uz glavne prometne pravce, a dijelom su raštrkana po brežuljkastom prostoru. Naselja na brežuljcima pokazuju depopulaciju i više staračkog stanovništva, a oblik naselja zadržan je kao tradicijski grupirani skup građevina.

Područjem grada ne prolaze magistralni cestovni pravci kao ni željeznička pruga. Najveći dio zemljišta pripada poljoprivrednim katastarskim kulturama te je važna resursna osnova mogućeg daljnjeg razvoja u smislu intenziviranja poljoprivredne proizvodnje i prerade poljoprivrednih proizvoda. Pogodnost obrade poljoprivrednog zemljišta očituje se u reljefno povoljnom položaju poljoprivrednog zemljišta u dolinama potoka te blagim padinama.

U klimatskom pogledu, dolina Sutle je najhladniji predio u zapadnom dijelu Hrvatskog zagorja, a razlika u temperaturama između dolina i sljemena brežuljaka doseže i do 15 °C. Prosječna godišnja temperatura je 11.5 °C. Najtopliji mjesec u godini je srpanj, a prosječna mjesečna temperatura tog mjeseca je 22.1 °C. Najhladniji mjesec u godini je prosinac s prosječnom temperaturom tog mjeseca od 1.7 °C. Suma godišnjih padalina iznosi 1220 mm, a prosječna godišnja količina padalina iznosi 852 mm. Mjesec s najvećom količinom padalina za 1994. god. je lipanj (166.9 mm), a s najmanjom je veljača (27.1 mm). Prosječan broj dana u godini sa snjegom je 26 dana, a maksimalna visina snježnog pokrivača je 27 cm. Tuče su uglavnom ljeti, pogotovo kad su visoke temperature.

Brzi pristup