Gradsko vijeće

Gradsko vijeće

Izvadak iz Statuta

• Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi akte u okviru djelokruga Grada, te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Gradsko vijeće:
1. Donosi Statut Grada,
2. Donosi odluke i opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada,
3. Bira i razrješuje gradonačelnika i njegove zamjenike, te članove gradskog poglavarstva,
4. Osniva i bira članove radnih tijela Gradskog vijeća, te imenuje i razrješuje druge osobe određene zakonom, drugim propisima i ovim Statutom,
5. Uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Grada,
6. Osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad,
7. Obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug Gradskog vijeća.

• Gradsko vijeće ima 15 članova, odnosno vijećnika.

• Gradsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika.
• Predsjednik Gradskog vijeća, predsjeda sjednicama i predstavlja to tijelo.
• Predsjednik Gradskog vijeća saziva sjednice po potrebi, a najmanje jedanput u tri mjeseca.

Članovi/ce Gradskog vijeća i članovi/ce odbora

 

Red. broj

IME I PREZIME

Stranka

Adresa prebivališta

Odbor ili komisija

1.

DAVOR ANTOLIĆ

HDZ

Sopot 65, Pregrada

Član odbora za izbor i imenovanje

2.

ROBERT BARIČEVIĆ

SDP

D. Kunovića 3, Pregrada

Predsjednik Odbora za proračun i financije

3.

MILAN BREZINŠĆAK

SDP

Valentinovo 23/1, Pregrada

Član mandatne komisije

4.

STJEPAN HAJDINJAK

HDZ

Gorička 1, Pregrada

Potpredsjednik Gradskog vijeća

5.

MARIJAN HOHNJEC

HSS

J. Leskovara 93, Pregrada

- Potpredsjednik Gradskog vijeća

- Član odbora za proračun i financije

- Predsjednik odbora za Statut i Poslovnik

6.

BRANKO CIGROVSKI

HSS

Stipernica 52, Pregrada

Član mandatne komisije

7.

DARKO HRESTAK

HSS

Benkovo 18, Pregrada

Član odbora za izbor i imenovanje

8.

ROMICA HRESTAK

HDZ

Baruna Ottenfelsa 1/1, Pregrada

Član odbora za proračun i financije

9.

VILMICA KAPAC

HDZ

Zagrebačka 2, Pregrada

 

10.

MIRJANA KRIŠTIĆ

HDZ

Kostelgradska 18, Pregrada

Članica Odbora za Statut i Poslovnik

11.

JOSIP KROG

ZS

Bregi Kostelski 24, Pregrada

Član odbora za proračun i financije

12.

NIKOLA PASARIČEK

HSU

Valentinovo 23, Pregrada

- Član odbora za izbor i imenovanje

- Predsjednik Mandatne komisije

13.

ZLATKO ŠORŠA

SDP

Vrhi Pregradski 32, Pregrada

- Predsjednik Gradsko vijeća

- Član Odbora za Statut i Poslovnik

14.

BRANKO ŠPOLJAR

SDP

Višnjevac 47, Pregrada

Član odbora za izbor i imenovanje

15.

ZDRAVKA ŽIGER ŽGELA

SDP

Vrhi Pregradski 87/5, Pregrada

Predsjednica odbora za izbor i imenovanje

 

TAJANA BROZ – vanjski suradnik

SDP

Lj. Gaja, Pregerada

Članica odbora za proračun i financije

 

JOSIP GAJŠAK – vanjski suradnik

ZS

Kostelsko 3/1, Pregrada

Član Odbora za Statut i Poslovnik

 

RADNA TIJELA GRADSKOG VIJEĆA;

Mandatna komisija; 
1. Nikola Pasariček-predsjednik,
2. Branko Cigrovski,
3. Milan Brezinščak.

Odbor za izbor i imenovanja;
1. Zdravka Žiger Žgela- predsjednica,
2. Branko Špoljar,
3. Darko Hrestak,
4. Nikola Pasariček,
5. Davor Antolić.

Odbor za statut i poslovnik;
1. Marijan Hohnjec- predsjednik,
2. Josip Gajšak,
3. Zlatko Šorša,
4. Mirjana Krištić,
5. Davor Antolić.

Odbor za proračun i financije;
1. Robert Baričević- predsjednik,
2. Marijan Hohnjec,
3. Romica Hrestak,
4. Josip Krog,
5. Tajana Broz.