JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa i projekata udruga u kulturi iz Proračuna Grada Pregrade u 2024. godini

Objavljeno Čet, 08/02/2024 - 15:00
pregrada

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, br. 121/14 i 114/22), Zakona o udrugama (Narodne novine, br. 74/14, 70/17, 98/19, 151/22), Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine, br. 83/22), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, br. 26/15 i 37/21, u daljnjem tekstu Uredba), članka 15. i 20. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pregrade (Službeni glasnik KZŽ, br. 29/15 9/22, u daljnjem tekstu Pravilnik) i Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Pregrade za 2024. godine (Službeni glasnik KZŽ, br. 66B/23), Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Pregrade, dana 8. veljače 2024., raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za financiranje programa i projekata od interesa udruga u kulturi

iz Proračuna Grada Pregrade u 2024. godini

 

Članak 1.

Pozivaju se organizacije civilnog društva (u daljnjem tekstu: udruge) koje su programski usmjerene na rad u području promicanja kulture da podnesu prijavu za ostvarivanje financijske potpore programima/projektima iz Proračuna Grada Pregrade tijekom 2024. godine.

Članak 2.

Cilj ovog Javnog natječaja (dalje u tekstu: Natječaj) je pružanje potpore udrugama čije aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih potreba u kulturi Grada Pregrade.

Članak 3.

Prioritetna područja ovog Natječaja obuhvaćaju poticanje programa, projekata i aktivnosti od značaja za Grad Pregradu koji doprinose:

  • očuvanju tradicijske kulture i razvoju kulturno-umjetničkog amaterizma
  • poticanju glazbenog stvaralaštva i scenskih umjetnosti
  • poticanju likovne umjetnosti
  • poticanju književne i nakladničke djelatnosti
  • razvoju urbane kulture i kulture mladih
  • razvoju kulturnih manifestacija i suradnje.

te poticanje ostalih programa, projekata i aktivnosti koji pridonose promicanju kulture, očuvanju kulturnog identiteta Grada Pregrade, pomaganju i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva.

Članak 4.

Ukupno planirana vrijednost ovog Natječaja je 15.000,00 eura.

Članak 5.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po ovom Natječaju i po pojedinom programu i projektu je 150,00 euraa najveći 11.250,00 eura.

Planira se ugovoriti dodjela financijskih sredstava za okvirno 5 financijskih potpora programima/projektima.

Članak 6.

Minimalni postotak sufinanciranja od strane prijavitelja (korisnika financiranja) je 5% od traženog iznosa od Grada Pregrade kao davatelja sredstava.

Članak 7.

Svaka udruga može prijaviti najviše jedan (1) program ili jedan (1) projekt u okviru ovog Natječaja, za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine.

Troškovi nastali od 01.01.2024. godine u sklopu prijavljenog programa odnosno projekta prihvatljivi su troškovi.

Ista organizacija može biti partner na više programa i projekata.

Članak 8.

Programski i financijski plan programa i projekta podnosi se za 2024. godinu. Završno izvješće o provedbi podnosi se u roku od 30 dana od provedbe, odnosno za 2024. godinu najkasnije do 31. siječnja 2024. godine.

Članak 9.

Mjerila koja udruge moraju ispunjavati, dokumentacija koja se prilaže i prihvatljivi prijavitelji detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

Članak 10.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana, zaključno s 11. ožujka 2024. godine. Sve prijave poslane izvan roka neće biti uzete u razmatranje.

Prijave se dostavljaju isključivo na obrascima propisanim Natječajnom dokumentacijom, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Pregrade www.pregrada.hr.

Prijava se može podnijeti u papirnatom obliku ili elektroničkom obliku.

Članak 11.

Prijava u papirnatom obliku

Prijava u papirnatom obliku podnosi se preporučeno poštom ili osobno predajom u pisarnici Grada Pregrade u zatvorenoj omotnici na sljedeću adresu:

GRAD PREGRADA

Josipa Karla Tuškana 2

49218 PREGRADA

 

Na vanjskom dijelu omotnice potrebno je istaknuti puni naziv i adresu prijavitelja s napomenom: „NE OTVARATI - Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa udruga u kulturi iz Proračuna Grada Pregrade u 2024. godini“.

 

Uz prijavu je potrebno dostaviti obvezne obrasce i propisanu dokumentaciju (jedan izvornik).

Prijava u elektroničkom obliku:

Prijava u elektroničkom obliku podnosi se elektroničkim putem korištenjem elektroničkog sustava prijavljivanja Digitalni obrasci na platformi Otvoreni grad na mrežnoj stranici Grada Pregrade https://obrasci.pregrada.otvorenigrad.hr/ Potrebno je učitati obvezne obrasce i obvezne priloge u pdf obliku. Izuzetak je Obrazac B2 – Obrazac Proračuna programa/projekta koji se dostavlja dodatno u EXCEL formatu putem sustava.

Članak 12.

Cjelokupni postupak zaprimanja i pregleda dostavljenih prijava, ocjenjivanja prijava, donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, ugovaranja, postupanja s dokumentacijom, kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u Pravilniku i Uputama za prijavitelje koji su zajedno s ostalom natječajnom dokumentacijom, dostupni na mrežnim stranicama Grada Pregrade www.pregrada.hr.

Članak 13.

Prijavitelji koji su nezadovoljni odlukom o dodjeli financijskih sredstava mogu podnijeti prigovor na odluku o dodjeli financijskih sredstava. Prigovor se može podnijeti isključivo na natječajni postupak. Prigovor se podnosi u pisanom obliku, u roku od 8 dana od dana dostave pisane obavijesti o rezultatima Natječaja.

Članak 14.

Financijske potpore koje će biti odobrene korisnicima financijskih sredstava za provedbu programa odnosno projekta utvrđuju se ugovorom i isplatit će se na račun korisnika prema modelu koji će biti ugovoren.

Članak 15.

Sva pitanja vezana uz ovaj Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeću adresu: nikolina.sostaric@pregrada.hr, a najkasnije do 23. veljače 2024. godine.

 

PO OVLAŠTENJU GRADONAČELNIKA

PROČELNIK

Krunoslav Golub, mag.oec., vr.r

Javni natječaji

Brzi pristup