Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta (B-12 B11-Raspelo-Jagići-Glasi)

Objavljeno Čet, 11/01/2024 - 08:08
pregrada

Na temelju članka 107. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14., 110/19., 144/21., 114/22 i 04/23), članka 67., 74. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima („Narodne novine“ broj 59/18) i Objašnjenja Središnjeg ureda Državne geodetske uprave o načinu izrade snimke izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta i geodetskih elaborata izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta (KLASA:932-01/12-02/182 URBROJ:541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012.) Grad Pregrada objavljuje

 

J A V N I          P O Z I V

 

O ZAPOČINJANJU POSTUPKA EVIDENTIRANJA NERAZVRSTANIH CESTA

 

I. Ovim pozivom Grad Pregrada, kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na području Grada Pregrada, obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima na kojima su izgrađene nerazvrstane ceste, a koje obuhvaćaju katastarske čestice oznake:

- B-12 B11-Raspelo-Jagići-Glasi od kč.br. 1758 - javno dobro, 1693/1, 1694/1, 1694/3, 1693/4, 1693/2, 1694/2, 1696/1, 1696/2, 1696/3, 1697/1, 1697/1,1696/4, 1698/8, 1698/9,1740,1698/4,1703/4 1700/2, 1703/1, 1700/3, 1719, 1735, 1723, 1724, 1733/1, 1733/2 i dr., k.o. Vrbanec u dužini cca 470 metara.

o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta za katastar i zemljišnu knjigu.

II. Za potrebe obavljanja geodetskih poslova izrađuje se snimka izvedenog stanja nerazvrstanih cesta i geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta.

III. Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta izradit će Ured ovlaštenog inženjera geodezije Zlatko Šurbek, mag. ing. geod. et geoinf. , iz Druškovec Humski 66/2, Hum na Sutli.

IV. Predstavnici pravne osobe koja upravlja nerazvrstanim cestama, odnosno Grada Pregrada, započeti će dana 30. 1. 2024. godine

- s početkom u 10:00 sati u Benkovu (B-12 B11-Raspelo-Jagići-Glasi)

s obilježavanjem granica katastarskih čestica izgrđenih nerazvrstanih cesta uz stručnu pomoć gore navedene ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica izgrađenih nerazvrstanih cesta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

V. Svi nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa gore navedenim katastarskim česticama na kojima su izgrađene nerazvrstane ceste, moći će izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 09. 02. 2024. godine od 9.00 – 11.00 sati u prostorijama poslovnice Ureda ovlaštenog inženjera geodezije Zlatko Šurbek, mag. ing. geod. et geoinf. , u ulici Ljudevita Gaja 15 ( I kat ), Pregrada.

GRADONAČELNIK

Marko Vešligaj, univ.spec.pol.

 

 

KLASA: 940-01/23-01/33

URBROJ: 2140-5-02-24-2

Pregrada, 09.01.2024.

 

 

 

 

Javni natječaji

Brzi pristup