JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za imenovanje predsjednika Etičkog odbora i predsjednika i četiri člana Vijeća časti za provedbu Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Pregrade

Objavljeno Sri, 01/02/2023 - 08:40
pregrada

 

Na temelju članka 32. Statuta Grada Pregrade (Službeni glasnik, broj 6/13, 17/13, 7/18, 16/18-pročišćeni tekst, 5/20, 8/21, 38/22) i članka 14. Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Pregrade (Službeni glasnik KZŽ broj 7/22 i 54/22), Odbor za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Pregrade objavljuje ponovljeni

JAVNI POZIV
za predlaganje kandidata za imenovanje
predsjednika Etičkog odbora
i
predsjednika i četiri člana Vijeća časti
za provedbu Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Pregrade

 

I.

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava kandidata za imenovanje:

  1. predsjednika Etičkog odbora
  1. predsjednika i četiri člana Vijeća časti.

II.

Etički odbor je tijelo koje nadzire primjenu Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Pregrade, provodi postupak zbog kršenja odredbi Kodeksa ponašanja na vlastitu inicijativu ili po zaprimljenoj prijavi, predlaže Gradskom vijeću donošenje odluke o usklađenosti postupanja članova Gradskog vijeća s Kodeksom ponašanja, predlaže Gradskom vijeću sankcije za članove Gradskog vijeća za postupanja koja nisu u skladu s odredbama Kodeksa ponašanja te obavlja druge poslove sukladno odredbama Kodeksa ponašanja.

Etički odbor ima predsjednika i dva člana koje imenuje Gradsko vijeće Grada Pregrade.

Predsjednik Etičkog odbora imenuje se iz reda osoba nedvojbenog javnog ugleda u lokalnoj zajednici.

Predsjednik Etičkog odbora ne može biti nositelj političke dužnosti, niti član političke stranke, odnosno kandidat nezavisne liste zastupljene u Gradskom vijeću.

III.

Vijeće časti je tijelo koje nadzire provedbu Kodeksa ponašanja u drugom stupnju te odlučuje u drugom stupnju o odlukama Gradskog vijeća o povredama Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća.

Vijeće časti ima predsjednika i četiri člana koje imenuje Gradsko vijeće Grada Pregrade.

Predsjednik i članovi Vijeća časti imenuju se iz reda osoba nedvojbenog javnog ugleda u lokalnoj zajednici.

Predsjednik i članovi Vijeća časti ne mogu biti nositelji političke dužnosti, niti članovi političke stranke, odnosno kandidati nezavisne liste zastupljene u Gradskom vijeću.

IV.

Mandat predsjednika i članova Etičkog odbora i predsjednika i članova Vijeća časti traje do isteka mandata članova Gradskog vijeća.

V.

Predsjednik i članovi Etičkog odbora te predsjednik i članovi Vijeća časti imaju pravo na naknadu za rad sukladno odluci kojom se regulira visina naknade za rad članova radnih tijela Gradskog vijeća.

VI.

Javni poziv i Obavijest o objavi ovog Javnog poziva objavljuju se na službenoj internetskoj stranici Grada Pregrade.

VII.

Javni poziv bit će otvoren od 1. veljače do 3. ožujka 2023. godine.

VIII.

Prijave s potrebnom dokumentacijom kandidati mogu elektronički na email: grad@pregrada.hr ili dostaviti osobno ili poštom na adresu:

GRAD PREGRADA

Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti

Josipa Karla Tuškana 2

49 218 PREGRADA

s naznakom:

„Prijava kandidata za predsjednika Etičkog odbora za provedbu Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Pregrade“

ili

„Prijava kandidata za predsjednika/člana Vijeća časti za provedbu Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Pregrade“.

Navedeni obrazac kandidat obavezno vlastoručno potpisuje.

Dokumentacija koja se prilaže prijavi uz obrazac:

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

- izjava kandidata da nije nositelj političke dužnosti, niti član političke stranke, odnosno kandidat kandidacijske liste grupe birača zastupljene u Gradskom vijeću.

IX.

Nepravodobne prijave i one koje ne ispunjavaju uvjete te nisu podnesene na propisani način neće se razmatrati o čemu će podnositelji biti obaviješteni pisanim putem te na iste nemaju pravo žalbe.

X.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje bez obzira jesu li u ovom Javnom pozivu korišteni u muškom ili ženskom rodu odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

XI.

U slučaju nejasnoća i dodatnih pitanja kandidati se mogu obratiti Upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Pregrade na broj telefona 049 376 052 ili putem e-maila: marija.marjanovic@pregrada.hr.

ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJE

GRADSKOG VIJEĆA GRADA PREGRADE

 

Javni natječaji

Brzi pristup