Komunalni sustav

KOMUNALNA NAKNADA

Čitavo područje naselja u gradu Pregradi obuhvaćeno je naplatom komunalne naknade.

U gradu Pregradi utvrđuju se zone plaćanja komunalne naknade kako slijedi:

  • I. zona - područje mjesta Pregrada
  • II. zona - sva ostala naselja grada

Koeficijent namjene (Kn) iznosi za:

1. Stambeni prostor 1,00
2. Stambeni i poslovni prostor koji koriste neprofitne udruge građana  1,00
3. Garažni prostor  1,00
4. neizgrađeno građevinsko zemljište  0,05
5. poslovni prostor ovisno o djelatnosti koja se u njemu obavlja kako slijedi:
 

    

Redni broj Djelatnost Koeficijent
1. Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  3
2. Rudarstvo i vađenje  3
3. Prerađivačka industrija  3
4. Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 3
5. Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 3
6. Građevinarstvo  3
7. Trgovina na veliko i malo 4
8. Popravak motornih vozila i motocikla  3
9. Prijevoz i skladištenje  3
10. Djelatnost pripreme i usluživanja hrane i pića 5
11. Djelatnost pružanja smještaja 3
12. Informacije i komunikacije  3
13. Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  3
14. Poslovanje nekretninama  3
15. Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  3
16. Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  3
17. Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 3
18. Obrazovanje 3
19. Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 3
20. Umjetnost, zabava i rekreacija 5
21. Ostale uslužne djelatnosti 3
22. Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i pružaju različite usluge za vlastite potrebe  3
23. Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela 3
Plaćanja komunalne naknade oslobađaju se svi novoizgrađeni poslovno-proizvodni prostori i to u prvoj godini 100%, u drugoj godini 75% i u trećoj godini 50%

 

KOMUNALNI DOPRINOS 

U gradu Pregradi utvrđuju se sljedeće zone za plaćanje komunalnog doprinosa, ovisno o pogodnosti položaja određenog područja i stupnju opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture, kako slijedi:

I. zona: obuhvaća dio naselja Pregrade sjeverno od osi ulice Stjepana Vukine, dijelom zapadno od osi ulice Janka Leskovara do ulice Franje Cvjetka te sjeverno od osi ulice Franje Cvjetka do istočne granice naselja,

II. zona: obuhvaća dio naselja Pregrade južno od osi ulice Stjepana Vukine, dijelom istočno od osi ulice Janka Leskovara do ulice Franje Cvjetka te južno od osi ulice Franje Cvjetka do istočne granice naselja,

III. zona: ostalo područje Grada Pregrade.

Na području grada Pregrade utvrđuje se jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po m3 građevine po vrsti objekta i uređaja komunalne infrastrukture i po pojedinim zonama, određena u kunama po m3 građevine, kako slijedi:

1. za prvu zonu 10,00 kuna

2. za drugu zonu 8,00 kuna 

3. za treću zonu 6,00 kuna

Novi poslovno proizvodni prostori oslobođeni su plaćanja komunalnog doprinosa do 100%.

Brzi pristup