Korištenje javnih površina na području Grada Pregrade

Korištenje javnih površina na području Grada Pregrade uređeno je Odlukom o davanju na korištenje i u zakup javnih površina i zemljišta u vlasništvu Grada Pregrade (Službeni glasnik KZŽ, br. 27/22).

Javnim površinama smatraju se zemljišta unutar građevinskog područja koja se po svojoj naravi i prema prirodi stvari koriste za javnu uporabu; javne zelene površine, javne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, javna parkirališta, odnosno druga koja su kao takva određena važećim Zakonom o komunalnom gospodarstvu i Odlukom o komunalnom redu Grada Pregrade.

Javnom površinom smatrat će se i neizgrađeno građevinsko zemljište u vlasništvu Grada Pregrade kad se ono koristi za namjene predviđene ovom Odlukom.

 

Brzi pristup