Mrtvozornici na području grada Pregrade

Za područje grada Pregrade imenovano je 5 mrtvozornika:

  1. Jasna Feratović, dr.med. iz Zagreba

  2. Ivanka Kolarić, dr.med. iz Velike Gorice

  3. Mirela Tandarić, med. sestra iz Pregrade

  4. Helena Leskovar, med. sestra iz Pregrade

  5. Neven Hrestak, med. tehničar iz Pregrade

Temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN broj 100/18, 125/19, 147/20, 136/21), jedinica područne (regionalne) samouprave ostvaruje svoja prava, obveze, zadaće i ciljeve na području zdravstvene zaštite tako da osigurava sredstva i za, između ostalih, organizaciju i rad mrtvozorničke službe.
Temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti, predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave, na prijedlog općinskih, odnosno gradskih vijeća imenuje potreban broj doktora medicine, odnosno drugih zdravstvenih radnika koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvenih ustanova.
Sukladno Pravilniku o načinu pregleda umrlih te utvrđivanju vremena i uzroka smrti (NN broj 46/11, 6/13 i 63/14), županijska skupština utvrđuje za područje jedne ili više općina odnosno grada potreban broj mrtvozornika i imenuje ih (članci 4. i 5. Pravilnika).
Odlukom o organizaciji mrtvozorničke službe na području Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik KZŽ 10/21) određen je najmanji broj mrtvozornika potreban za obavljanje poslova mrtvozorenja na području jedinica lokalne samouprave u Krapinsko-zagorskoj županiji.


Potreban broj mrtvozornika utvrđuje se sukladno broju stanovnika pojedine jedinice lokalne samouprave te je za područje grada Pregrade potrebno najmanje 3 mrtvozornika.

 

Brzi pristup