Natječaj za dodjelu top stipendija izvrsnim redovnim studentima 2022./2023.

Objavljeno Pon, 17/10/2022 - 12:11
Logo Grad Pregrada

Temeljem članka 2. i 16. Odluke o financijskim pravima učenika i studenata s područja  Grada Pregrade („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 43/19, 8/21 i 24/22, u daljnjem tekstu Odluka) te Zaključka Gradonačelnika Grada Pregrade (KLASA: 604-04/22-01/01,  URBROJ: 2140-5-02-22-1) od 13. listopada 2022. godine, Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Pregrade raspisuje

NATJEČAJ
za dodjelu top stipendija izvrsnim redovnim studentima s prebivalištem na području

grada Pregrade 2022./2023.

Grad Pregrada u 2022./2023. akademskoj godini dodijelit će 10 top stipendija za izvrsnost u mjesečnom iznosu od 700,00 kuna, odnosno 92,91 eura (fiksni tečaj konverzije koji iznosi 7,53450 kuna za 1 euro).

Pravo na dodjelu top stipendije temeljem Odluke imaju redovni studenti koji ispunjavaju ove uvjete:

 1. studenti koji imaju prosjek ocjena najmanje 4.0
 2. studenti koji nemaju zaostajanje tijekom studija; tj. zadovoljavaju sljedeće uvjete:
  1. upisa prve, druge, treće ili četvrte godine preddiplomskoga sveučilišnog studija ili stručnog studija bez zaostajanja tijekom studijskog programa
  2. upisa prve, druge, treće, četvrte, pete ili šeste godine integriranoga preddiplomskog i diplomskoga sveučilišnog studija bez zaostajanja tijekom studijskog programa
  3. upisa prve ili druge godine diplomskoga sveučilišnog studija ili specijalističkoga diplomskoga stručnog studija bez zaostajanja tijekom studijskog programa.
 3. studenti završne godine studija koji su završili studijski program sukladno propisanom trajanju (apsolventi)
 4. studenti koji nemaju upisanu tzv. „razlikovnu“ godinu studija
 5. studenti viših godina koji su u prethodnoj akademskoj godini stekli najmanje 55 ECTS bodova
 6. studenti prve godine preddiplomskog ili integriranoga preddiplomskog i diplomskog studija te prve godine stručnog studija koji se nalaze na rang-listi za upis među 10% (deset posto) najuspješnijih kandidata sukladno propisima matičnoga visokog učilišta za nastupajuću (ili tekuću) akademsku godinu
 7. studenti koji nemaju upisano mirovanje studentskih obveza u nastupajućoj akademskoj godini
 8. studenti koji ne primaju državnu ili neku drugu stipendiju
 9. redovni studenti.

Pravo na top stipendiju Grada Pregrade ne mogu ostvariti studenti privatnih visokih učilišta bez obzira na ispunjenje prethodno navedenih uvjeta.

POPIS DOKUMENATA ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ

Postupak ostvarivanja prava na top stipendiju studenti ostvaruju dostavom popunjenog obrasca zahtjeva i sljedeće dokumentacije:

 • potvrde visokog učilišta (sveučilište, fakultet ili umjetnička akademija u njegovom sastavu, veleučilište ili visoka škola) o redovnom upisu akademske godine (semestra)
 • preslike osobne iskaznice ili potvrde policijske uprave o prebivalištu na području grada Pregrade
 • originalnu potvrdu o prosjeku ocjena ili ovjerene preslike s prijepisom ocjena, koja sadržava:
 1. ukupni broj stečenih ECTS bodova
 2. broj ECTS bodova stečenih u prethodnoj akademskoj godini
 3. prosjeka ocjena studenta zaokružen na tri decimale.
 • za studente prve godine: potvrdu matičnog učilišta da je student bio među prvih 10 posto upisanih na rang listi prilikom upisa.

Dodatno bodovanje

Dodatne bodove donosi:

Rektorova nagrada

Dekanova nagrada

Sudjelovanje na studenskoj Olimpijadi

Objavljivanje znanstvenog ili stručnog rada u autorstvu ili koautorstvu u časopisu ili na međunarodnoj konferenciji

Deficitarnost zanimanja (prema listi deficitarnih zanimanja koje za tekuću godinu kao preporuku donosi  HZZ – Područni ured Krapina)

Studenti koji prvi put upisuju prvu godinu studija, a osvojili su neku od državnih nagrada na službenim natjecanjima iz područja koja su vezana uz nastavni program (jedno od prva tri mjesta) tijekom srednjoškolskoga obrazovanja

Studenti koji imaju osnove za dodatno bodovanje dužni su dostaviti dokaz kako bi mogli ostvariti dodatne bodove.

U slučaju istog broja bodova prednost imaju studenti koji su sljedećim redom:

 1. djeca bez roditeljske skrbi
 2. djeca poginulih hrvatskih branitelja
 3. djeca dragovoljaca i poginulih dragovoljaca Domovinskog rata
 4. djeca s invaliditetom
 5. djeca koja žive sa samohranim roditeljem
 6. osoba podzastupljenog spola na rang listi.

Studenti koji imaju osnovu za ostvarenje prednosti u slučaju istog broja bodova dužni su dostaviti dokaz.                                                                                     

POSTUPAK PRIJAVE I ROKOVI

Popunjen obrazac zahtjeva za top stipendiju s potrebnom dokumentacijom iz ovog natječaja dostavlja se u roku 15 dana od dana objave ovog natječaja:

 • osobno u pisarnicu Grada Pregrade, Josipa Karla Tuškana 2, 1. kat, soba br. 15
 • ili poštom preporučenom na adresu: Grad Pregrada, Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti, Josipa Karla Tuškana 2, 49218 Pregrada, s naznakom „Natječaj za dodjelu top stipendija izvrsnim redovnim studentima s prebivalištem na području grada Pregrade 2022./2023.“
 • ili popunjavanjem digitalnog obrasca na platformi Otvoreni grad (pregrada.otvorenigrad.hr).

Autentifikacija pristupa digitalnim obrascima moguća je putem Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava (NIAS).

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je do 2. studenog 2022. godine.

Prijave s nepotpunom dokumentacijom, neovjerenim obrascima od strane matičnog visokog učilišta, kao i one koje ne budu podnesene do utvrđenog roka, neće se razmatrati.

Temeljem zahtjeva i dostavljene dokumentacije Odbor za dodjelu stipendija vrši provjeru dokumentacije te izrađuje rang listu za dodjelu stipendija, a rok za objavu rezultata (rang liste) je30dananakonzavršetkanatječaja.

Rezultati natječaja bit će vidljivi na web stranicama i na oglasnoj ploči Grada Pregrade.

Na osnovi rang liste Upravni odjel donosi pojedinačno rješenje za svakog podnositelja zahtjeva.

PRAVO NA PRIGOVOR

Na rješenje Upravnog odjela dopuštena je žalba gradonačelniku u roku od 15 dana od dana primitka rješenja.

OSTALO

Top stipendije isplaćuju se:

 1. Za studente od početka do kraja akademske godine u deset mjesečnih anuiteta
 2. Za studente koji završavaju studij unutar akademske godine za koju su dobili top stipendiju, od početka do kraja akademske godine pa do isteka mjeseca u kojem su diplomirali – u ovom slučaju studenti su dužni Upravnom odjelu dostaviti dokument o završetku studija u roku od 15 dana od dana završetka studija.

U slučaju neizvršavanja obveze informiranja Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Pregrade o završetku studija, student je dužan vratiti sve primljene iznose top stipendije po isteku od 15 dana od dana završetka studija, uvećane za zakonsku zateznu kamatu.

Iznos top stipendije isplaćuje se studentu na račun prema izvršnom rješenju.

Izrazi koji se koriste u ovome Natječaju, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

 

 
 
 
 
 
 
 
Natječaji arhiva

Brzi pristup