Naknada za trošak ogrjeva

Objavljeno Sri, 29/07/2015 - 07:23
pregrada

 

Korisniku zajamčene minimalne naknade koji se grije na drva priznaje se pravo na naknadu za troškove ogrjeva na način da mu se jednom godišnje osigura 3 m³ drva ili odobri novčani iznos za podmirenje troška ogrjeva u visini koju svojom odlukom odredi predstavničko tijelo Krapinsko-zagorske županije.

Sredstva osigurava Krapinsko-zagorska županija u svom proračunu.

Radi osiguravanja sredstva za troškove ogrjeva Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Pregrade podnosi zahtjev s podacima o korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva nadležnom Upravnom odjelu Krapinsko-zagorske županije najkasnije do rujna tekuće godine za sljedeću godinu.

 

Brzi pristup