Prijevoz pokojnika i pogrebničke usluge

Odlukom o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Pregrade (Službeni glasnik KZŽ, br. 3/16 ) određuju se poslovi prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Pregrade te uvjeti za obavljanje navedenih poslova.

Pod poslovima prijevoza pokojnika podrazumijeva se preuzimanje i prijevoz umrle osobe ili posmrtnih ostataka od mjesta smrti na području grada Pregrade do nadležne patologije ili sudske medicine, za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije.

Prijevoz pokojnika obavlja se po nalogu mrtvozornika.

Obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz gradskog proračuna povjeravaju se na temelju pisanog ugovora, pravnoj ili fizičkoj osobi upisanoj u odgovarajući registar za obavljanje pogrebničke djelatnosti.

Ugovor za obavljanje poslova prijevoza pokojnika iz članka 2. ove Odluke zaključuje se nakon provedenog javnog natječaja pod slijedećim uvjetima:

- ugovor se može sklopiti najdulje na vrijeme od 4 godine,

- ponuditelj mora dokazati da je pravna osoba ili fizička osoba obrtnik registrirana za obavljanje prijevoza pokojnika što dokazuje izvatkom iz sudskog odnosno obrtnog registra,

- ponuditelj mora dostaviti presliku rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti,

-ponuditelj mora dokazati da je ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, i to: potvrdom porezne uprave o stanju duga,

-ponuditelj mora dokazati da je ispunio sve obveze prema Gradu Pregradi,

Način i rokovi plaćanja određuju se ugovorom.

Prijevoz pokojnika na području grada Pregrade obavlja KIKO trgovina i usluge, vl. Tomislav Krušec.
Dežurni kontakt telefon u radno vrijeme (7,30 - 18h): 049 376 047.
Izvan radnog vremena: Tomislav 091 3376 047
                                      Davor 091 5943 001

Brzi pristup