Proračun

Zakonom o proračunu (NN broj 87/08, 136/12, 15/15) uređuje se planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna, upravljanje imovinom i dugovima, upravljanje javnim dugom, zaduživanje i jamstvo države te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunski odnosi u javnom sektoru, računovodstvo, proračunski nadzor i druga pitanja vezana uz upravljanje javnim financijama. 

Proračun se donosi za proračunsku godinu i vrijedi za tu godinu. 

Proračunska godina razdoblje je od dvanaest mjeseci koje počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca kalendarske godine. Proračunska sredstva moraju se koristiti u skladu s načelima dobrog financijskog upravljanja, a posebno u skladu s načelima ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti. 

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela, a na razini jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i od plana razvojnih programa. 

Opći dio proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja, dok se posebni dio proračuna sastoji od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 

Plan razvojnih programa po godinama čine planovi razvojnih programa proračunskih korisnika proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave utvrđeni dokumentima o srednjoročnim, odnosno dugoročnim planovima razvitka, posebnim zakonima, drugim propisima ili općim aktima. 

Predstavničko tijelo jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave je na prijedlog izvršnog tijela do kraja tekuće godine obvezno donijeti proračun za narednu godinu te projekcije za sljedeće dvije godine. 

Uz proračun se donosi i Odluka o izvršavanju proračuna za narednu godinu. 

Navedenim aktima omogućava se financiranje poslova, funkcija i programa koje izvršavaju odjeli gradske uprave, radi ostvarivanja javnih potreba i prava građana, koji se temeljem posebnih zakona i drugih na zakonu zasnovanih propisa financiraju iz javnih prihoda, odnosno iz proračuna grada. 

2022. godina

Proračun Grada Pregrade za 2022. godinu Gradsko vijeće Grada Pregrade usvojilo je na svojoj 5. sjednici održanoj 09.12.2021. godine.

Proračun za 2022. godinu iznosi 27.767.207,16 kn.

Proračun Grada Pregrade za 2022. godinu objavljen je u Službenom glasniku Krapinsko- zagorske županije, br. 55/21

 

2021. godina

Proračun Grada Pregrade za 2021. godinu Gradsko vijeće Grada Pregrade usvojilo je na svojoj 29. sjednici održanoj 15.12.2020. godine.

Proračun za 2021. godinu iznosi 25.631.011,00 kn.

Proračun Grada Pregrade za 2021. godinu objavljen je u Službenom glasniku Krapinsko- zagorske županije, br. 51/2020.

I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Pregrade za 2021. godinu - Službeni glasnik KZŽ, br. 29/12.

II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Pregrade za 2021. godinu - Službeni glasnik KZŽ, br. 55/21

 

2020. godina

Proračun Grada Pregrade za 2020. godinu Gradsko vijeće Grada Pregrade usvojilo je na svojoj 22. sjednici održanoj 13.12.2019. godine.

Proračun za 2020. godinu iznosi 38.981.008,00 kuna.

Proračun Grada Pregrade za 2020. godinu objavljen je u Službenom glasniku Krapinsko- zagorske županije, br. 54/2019.

LINK: http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2019_54.pdf

 

2019. godina

Proračun Grada Pregrade za 2019. godinu Gradsko vijeće Grada Pregrade usvojilo je na svojoj 14. sjednici održanoj 13.12.2018. godine.

Proračun za 2019. godinu iznosi 41.306.142,00  kuna.

Proračun Grada Pregrade za 2019. godinu objavljen je u Službenom glasniku Krapinsko- zagorske županije, br. 54/2018.

LINK: http://www.kzz.hr/glasnik.aspx?broj=2018_54

 

 

Brzi pristup