Raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Pregrade

Raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Pregrade ili nekretninama kojima Grad upravlja po posebnim propisima uređeno je

  • Odlukom o raspolaganju, upravljanju i stjecanju nekretnina u vlasništvu Grada Pregrade (Službeni glasnik Krapinsko- zagorske županije, br. 23/16),
  • Odlukom o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora  (Službeni glasnik Krapinsko- zagorske županije, br. 23/16, 12/19),
  • Odlukom o dodjeli nekretnina u vlasništvu Grada Pregrade na korištenje organizacijama civilnog društva (Službeni glasnik KZŽ, br. 1/17).

Odlukom o raspolaganju, upravljanju i stjecanju nekretnina u vlasništvu Grada Pregrade propisuju se ovlasti i postupanje Gradonačelnika/Gradskog vijeće, ovisno o vrijednosti nekretnine prilikom raspolaganja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Pregrade te prilikom stjecanja nekretnina u vlasništvo Grada.

Odluka  o raspolaganju, upravljanju i stjecanju nekretnina u vlasništvu Grada Pregrade ne odnosi se na zakup zemljišta za postavu kioska, zakup i kupoprodaju poslovnih prostora, privremeno korištenje javnih površina, te dodjelu nekretnina na korištenje udrugama, s obzirom  da su postupci vezani uz takva raspolaganja uređeni posebnim odlukama Grada.

Odlukom o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora uređuje se zasnivanje i prestanak zakupa poslovnog prostora, međusobna prava i obveze zakupodavca i zakupnika, uvjeti i način kupoprodaje poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Pregrade.

Sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama ( NN, br. 25/13, 85/15) i  Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Grada Pregrade (Službeni glasnik KZŽ, br. 32/14) provedeno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Odluke o raspolaganju, upravljanju i stjecanju nekretnina u vlasništvu Grada Pregrade i nacrtu Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora. Isto je provedeno u razdoblju od 03.08.-02.09.2016. godine. Na nacrt predmetnih Odluka nije bilo primjedbi.

Odlukom o dodjeli nekretnina u vlasništvu Grada Pregrade na korištenje organizacijama civilnog društva (Službeni glasnik KZŽ, br. 1/17) određena su mjerila, kriteriji i postupak dodjele nekretnina u vlasništvu Grada Pregrade na korištenje organizacijama civilnog društva radi provođenja programa i projekata od interesa za opće dobro.

Odluku o raspolaganju, upravljanju i stjecanju nekretnina u vlasništvu Grada Pregrade i Odluku o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora donijelo je Gradsko vijeće Grada Pregrade na 21. sjednici održanoj 14.09.2016. godine.

Odluku  o dodjeli nekretnina u vlasništvu Grada Pregrade na korištenje organizacijama civilnog društva donijelo je Gradsko vijeće Grada Pregrade na svojoj 23. sjednici održanoj 14.12.2016. godine.

 

 

Brzi pristup