Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti

Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti

Marija Golub, mag. iur.,
pročelnica Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti

KONTAKT
Tel: 049 376 052
E-mail: marija.golub@pregrada.hr

 

DJELOKRUG UO

 • obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove vezane uz pripremanje i organiziranje rada Gradonačelnika i Gradskog vijeća te njihovih radnih tijela,
 • priprema prijedloge/nacrte općih akata iz djelokruga upravnog odjela i brine se o njihovoj usklađenosti sa zakonom i drugim propisima,
 • proučava i stručno obrađuje najsloženija pravna pitanja iz nadležnosti Grada ,
 • obavlja poslove pravnog zastupanja Grada u postupcima koji se vode pred tijelima sudbene i državne vlasti, izrađuje prijedloge akata kojima se štite interesi Grada u istim postupcima,
 • obavlja poslove ostvarivanja prava na pristup informacijama i objavljuje informacije kada je to utvrđeno zakonom i drugim propisima te poslove u svezi razmatranja predstavki i pritužbi građana na rad gradske uprave,
 • obavlja odgovarajuće pravne, imovinsko pravne i druge stručne poslove u oblasti imovinsko pravnih odnosa, upravljanja i gospodarenja imovinom te vodi evidenciju gradske imovine,
 • vodi poslove službenog protokola i organizacije službenih posjeta i svečanih manifestacija, poslove vezane za međugradsku i međunarodnu suradnju te odnose s javnošću,
 • vodi poslove personalne službe i uredskog poslovanja, brine o očuvanju arhivske građe, obavlja poslove pisarnice, otpreme i dostave pošte, kao i poslove umnožavanja i slaganja materijala za potrebe gradskog vijeća,
 • vodi brigu o održavanju poslovnih prostora i opreme neophodne za rad, obavlja poslove informatizacije, te vodi brigu oko organizacije i opskrbe svih odjela materijalnim sredstvima za rad, organizira i provodi zaštitu na radu i poslove vezane za zaštitu i spašavanje koji se odnose na lokalnu samoupravu,
 • obavlja poslove pripreme i provođenja postupka javne nabave za Grad te vođenje potrebnih evidencija iz područja javne nabave,
 • pruža stručnu pomoć vijećima mjesnih odbora u pripremi temeljnih akata mjesnih odbora i prati njihovu usklađenost sa zakonom i Statutom Grada, surađuje s tijelima mjesne samouprave i obavlja druge stručne i administrativne poslove za potrebe mjesnih odbora,
 • obavlja poslove koji se odnose na predškolski odgoj i obrazovanje, osnovno i srednje školstvo, kulturu, sport, tehničku kulturu, zdravstvo, socijalnu skrb i ugostiteljstvo,
 • usklađuje rad ustanova, organizacija i udruga iz djelokruga upravnog odjela i obavlja poslove vezane uz stipendiranje učenika i studenata,
 • vodi brigu i uspostavlja mjere zaštite i očuvanja kulturnih dobara na području Grada Pregrade,
 • obavlja stručne poslove iz područja vatrogastva i zaštite od požara,
 • usklađuje razvitak društvenih djelatnosti u gradu te pomaže u radu mladih i prati realizaciju programa mladih,
 • obavlja i druge poslove koji su posebnim propisima stavljeni u nadležnost upravnog odjela. 

 

SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI UO

Radno mjesto

Ime i prezime

Kontakt

Pročelnica

Marija Golub, mag. iur.

tel.: 049 376 052

marija.golub@pregrada.hr

Administrativna tajnica

Renata Posavec

tel.: 049 376 052

renata.posavec@pregrada.hr

Savjetnik za društvene djelatnosti i odnose s javnošću

-

tel.: 049 376 052

-

Viša referentica za opće poslove i društvene djelatnosti Nikolina Šoštarić Tkalec, bacc.oec

tel.: 049 376 052

nikolina.sostaric@pregrada.hr

Domar

Davorin Papeš

tel.: 049 376 052

davorin.papes@pregrada.hr

 

 

 

Brzi pristup