Izvješća gradonačelnika

Objavljeno Sri, 27/01/2016 - 07:20
pregrada

Na temelju članka 35. b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 54. Statuta Grada Pregrade (“Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije” br. 06/13 i 17/13, 7/18), Gradonačelnik Grada Pregrade podnosi Gradskom vijeću Grada Pregrade dva puta godišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine, za razdoblje srpanj - prosinac prethodne godine i do 30. rujna, za razdoblje siječanj - lipanj tekuće godine.

Izvješća o radu gradonačelnika nalaze se pod DOKUMENTI/IZVJEŠĆA O RADU GRADONAČELNIKA.

Brzi pristup