Javni natječaj za prodaju vatrenog oružja

Objavljeno Uto, 19/03/2024 - 11:33
pregrada

Na temelju Zaključka Gradonačelnika o prodaji vatrenog oružja u vlasništvu Grada Pregrade, KLASA: 944-01/22-01/10 URBROJ: 2140-5-02-24-31, od 14. ožujka 2024., Grad Pregrada raspisuje sljedeći

JAVNI NATJEČAJ

ZA PRODAJU VATRENOG ORUŽJA

I. PREDMET PRODAJE

Predmet prodaje obuhvaća sljedeće oružje iz rješenja o nasljeđivanju:

  1. PA puška s glatkom cijevi, MAROCCHI- ATA, A12 Sporter, tv. broj: 05/795, kalibra 12/76

Početna cijena: 200,00 EUR

  1. Pištolj, Crvena zastava M88 A, tv. broj: 28567, kalibra 9 mm Para

 Početna cijena: 75,00 EUR

 II. NAČIN I UVJETI PRODAJE

Natjecati se mogu sve pravne i fizičke osobe koje imaju važeće odobrenje za nabavu oružja dostavom zatvorenih pisanih prijava za svako oružje pojedinačno, neposredno ili poštom preporučeno na adresu: Grad Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2, 49 218 Pregrada, s napomenom ''Ne otvaraj- Javni natječaj za prodaju oružja pod rednim brojem ___'' u roku za dostavu ponuda.

Isti Ponuditelj može dati ponudu za kupnju jednog ili više predmeta prodaje. Za svako oružje podnosi se posebna ponuda. Oružje koje je predmet javnog natječaja čuva se u dežurnoj Policijskoj postaji Krapina, Franje Tuđmana 10, gdje se može i pogledati u uredovno vrijeme pon- pet od 8:00 do 14:00.

Oružje se kupuje po principu viđeno-kupljeno, i kupac ne može kasnije isticati prigovor nedostataka predmeta kupoprodaje.

Osobe koje sudjeluju u natječaju dužne su položiti jamčevinu, koja iznosi 10% početne cijene oružja, na žiro račun Grada Pregrade: HR2523400091835200009, otvoren kod Privredne banke, poziv na broj: HR68 9016- OIB UPLATITELJA, proračun Grada Pregrade te naznaku „jamčevina za oružje“. Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine (npr. potvrda banke o izvršenom plaćanju) prilaže se uz ponudu u zatvorenoj omotnici.

III. ROK ZA DOSTAVU PONUDE

Rok za podnošenje pisanih ponuda je 15 dana od dana objave natječaja u Zagorskom listu. Natječaj će se objaviti i na mrežnoj stranici Grada Pregrade www.pregrada.hr te na oglasnoj ploči Grada Pregrade.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće biti razmatrane.

IV. SADRŽAJ PONUDE

Ponuda se podnosi za svako oružje pojedinačno i mora sadržavati:

  1. osobne podatke ponuditelja (ime, prezime, adresa, OIB, broj telefona)
  2. iznos ponuđene cijene
  3. dokaz o uplati jamčevine
  4. fotokopiju osobne iskaznice ili rješenje o upisu u sudski ili drugi odgovarajući registar
  5. javna isprava, važeće odobrenje za nabavu oružja na svoje ime
  6. potvrda da ponuditelj nema dugovanja prema Gradu Pregradi.

V. ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s najvišom ponuđenom kupoprodajnom cijenom. U slučaju iste ponuđene cijene, najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona koja je ranije pristigla.

Svi će ponuditelji o ishodu natječaja i odabiru najpovoljnijeg ponuditelja biti obaviješteni u roku od 30 dana.

Ponuditelju koji ne uspije u nadmetanju, jamčevina će biti vraćena bez kamata.

U slučaju da sudionik natječaja s najpovoljnijom ponudom odustane od ponude, kao i od sklapanja Ugovora o kupoprodaji Grad Pregrada zadržava jamčevinu, a prednost na natječaju ima sljedeća najpovoljnija ponuda.

VI. OSTALE ODREDBE

Informacije o natječaju mogu se dobiti u uredovno radno vrijeme (od 7:00-15:00 sati) na broj telefona 049/376-052.

Grad Pregrada zadržava pravo odustati od prodaje pokretnina koje su predmet Javnog natječaja, poništiti Javni natječaj, kao i ne izabrati najpovoljnijeg ponuditelja, bez navođenja razloga.

KLASA: 944-01/22-01/10

URBROJ: 2140-5-02-24-32

Pregrada, 19. ožujak 2024.

 GRAD PREGRADA

 GRADONAČELNIK

Marko Vešligaj, univ.spec.pol.

Javni natječaji

Brzi pristup