JAVNI POZIV nositeljima stvarnih prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja zemljište za sport i rekreaciju s zgradom javne namjene – Sportski centar Pregrada

Logo Grad Pregrada

Grad Pregrada, kao tijelo nadležno za upravljanje komunalnom infrastrukturom, na temelju članka 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18 ,110/18, 32/20), članka 67., 74. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima („Narodne novine“ broj 59/18) te Odluke Gradskog vijeća o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi – zemljište za sport i rekreaciju s zgradom javne namjene – Sportski centar Pregrada od 09.09.2021. objavljuje

JAVNI POZIV
nositeljima stvarnih prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja
zemljište za sport i rekreaciju s zgradom javne namjene – Sportski centar Pregrada

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena komunalna infrastruktura zemljište za sport i rekreaciju s zgradom javne namjene – Sportski centar Pregrada na katastarskim česticama i dijelovi: kč.br. kč.br. 1291/1, 1291/2, 1292, 1291/2, 1295, 1294, 1293, 1260/2, 1259, 1256, 1255, 1252, 1251, 1250, 1249, 1247, 1278, 1291/2 odnosno, oznaka u zemljišnoj knjizi kč.br. 1189/12, 1189/3, 1183/6, 1189/10, 1189/9, 1189/1, 1196/1, 1196/2, 1199/1, 1198/1, 1198/2, 1200, 1202/1, 1203/1, 1203/2, 1189/6 i dr., k.o. Pregrada o započinjanju postupka evidentiranja predmetne komunalne infrastrukture u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/2018 ,110/2018, 32/20), temeljem kojeg se komunalna infrastruktura evidentira u katastru i upisuje u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Grada Pregrade, Ul. J. K. Tuškana 2, Pregrada, OIB: 01467072751.

Geodetski elaborat izvedenog stanja komunalne infrastrukture izraditi će tvrtka GEO-TNT d.o.o. za geodeziju, trgovinu i usluge, Podbrezovica 2B, Đurmanec, GEODETSKI URED, podružnica Pregrada, S. Škreblina 4/1, Pregrada (ovlašteni inženjer geodezije Tihana Artič, dipl.ing.geod. – ovlaštenje GEO 812).

Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna komunalna infrastruktura započet će 20. listopada 2021. godine u 08:00 h, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 27. listopada 2021. godine u 08:00h u prostorijama Grada Pregrade.

 

                                                                                                         GRADONAČELNIK

                                                                                                          Marko Vešligaj, univ.spec.pol.    

Prilozi
Javni natječaji

Brzi pristup