JAVNI POZIV za dodjelu potpora za sufinanciranje kamata na kreditne programe HAMAG-BICRO u 2022. godini na području Grada Pregrade

Objavljeno Uto, 27/09/2022 - 08:25
pregrada
 1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje Zahtjeva za dodjelu bespovratnih potpora

male vrijednosti, sukladno Programu sufinanciranja kamata na kreditne programe HAMAG-BICRO u 2022.godini (u daljnjem tekstu: Program).

Potpora iz prethodnog stavka podrazumijeva nepovratna financijska sredstva odobrena iz Proračuna Grada Pregrade za 2022.godinu.

 1. KORISNICI SREDSTAVA

Korisnici potpore mogu biti poduzetnici na području Grada, a koji se temeljem Zakona

o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“, broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16) svrstavaju u mikro, male i srednje subjekte malog gospodarstva, uključujuči i fizičke osobe koje u trenutku podnošenja zahtjeva za zajam nemaju registrirani vlastiti gospodarski subjekt već planiraju isti osnovati i Ustanove i drugi slični gospodarski subjekti koji obavljaju djelatnosti u cilju stjecanja dobiti.

Od prava na potpore izuzeta su javna poduzeća, trgovačka društva i ustanove kojima su Republika Hrvatska, Grad Pregrada i Krapinsko-zagorska županija osnivači ili imaju vlasničke udjele u temeljnom kapitalu.

 1. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI I UVJETI ZA DODJELU POTPORA

Trošak kamata na Kreditne programe Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije pod nazivom ESIF mikro zajam, ESIF mali zajam, ESIF mikro zajam za obrtna sredstva, Mikro i mali zajam za ruralni razvoj, Mikro zajam za obrtna sredstva za ruralni razvoj, COVID-19 zajam, obračunatih poduzetniku-korisniku od strane HAMAG-BICRO sukladno članku 5. Programa – Iznos obračunatih kamata od strane HAMAG-BICRO-a u potpunosti će se financirati iz proračuna Grada, pri čemu će godišnja kamatna stopa koju će plaćati poduzetnik iznositi 0%.

Potpora se isplaćuje tromjesečno po dostavi dokaza o izvršenoj uplati tromjesečnih anuiteta HAMAG-BICRO-u povratom iznosa vrijednosti kamata sadržanih u svakom anuitetu. Za ESIF zajmove odobrene poduzetnicima od strane HAMAG BICRO-a prije donošenja ovog programa isplatiti će se potpora za cjelokupni iznos plaćenih kamata do podnošenja zahtjeva za sufinanciranje kamata temeljem ovog programa, dok će se predstojeći trošak kamata refundirati dinamikom definiranom stavkom 2. ovog članka.

Uvjet za dodjelu potpore poduzetnicima:

 • da će se investicija predviđena u projektu za koji se traži potpora u cijelosti realizirati na području Grada,
 • da su registrirani i obavljaju djelatnost za koju je dan zajam,
 • da su u privatnom vlasništvu više od 50%,
 • da nemaju žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci,
 • da nemaju nepodmirenih obveza prema Gradu Pregradi i nepodmirenih obveza na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava osim ako im nije odgođena naplata ili odobrena obročna otplata koja se redovito podmiruje,

Potrebna dokumentacija koja se prilaže:

 • popunjen obrazac Zahtjeva - obrazac 1.;
 • Izvadak o upisu u odgovarajući registar sa vidljivim sjedištem podnositelja zahtjeva
 • Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga na ime javnih davanja ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za subvenciju kamate ili potvrdu Porezne uprave o postojanju duga na ime javnih davanja iz koje je razvidno da je odobrena obročna otplata duga ili odgoda naplate;
 • Izjavu o korištenju sredstava potpore male vrijednosti na ime poduzetničke djelatnosti: Obrazac br.2;
 • Ugovor o zajmu između poduzetnika i HAMAG BICRO-a;
 • Dokaz o izvršenim uplatama tromjesečnih anuiteta HAMAG – BICRO-u (bankovni izvaci);
 • Dokaz da su podmirene sve financijske obveze prema Gradu;
 • Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka – Obrazac broj 3.
 1. PODNOŠENJE ZAHTJEVA I ROKOVI

Zahtjevi za dodjelu potpore s propisanom dokumentacijom predaju se osobno ili

Poštom na adresu : GRAD PREGRADA, Upravni odjel za financije i gospodarstvo, Josipa Karla Tuškana 2, s naznakom „Zahtjev za dodjelu potpore – ESIF zajmovi“.

Obrasci zahtjeva za dodjelu potpora te predmetni Javni poziv može se preuzeti u Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo Grada Pregrade te na službenoj stranici Grada: www.pregrada.hr . Ostale informacije mogu se zatražiti na broj telefona 049/376-052.

Zahtjevi se rješavaju redom zaprimanja potpunog zahtjeva prema uvjetima iz ovog Javnog poziva. U slučaju nepotpunog zahtjeva Povjerenstvo, putem Upravnog odjela za financije i gospodarstvo upućuje podnositelju zahtjev za dopunu. Podnositelj je dužan dopuniti zahtjevu roku od osam dana o primitka zahtjeva za dopunu. Ako podnositelj ne dopuni zahtjev u navedenom roku, isti će se smatrati nepotpunim, te se neće razmatrati.

Odluku o dodjeli potpore donosi Gradonačelnik Grada Pregrade uz prethodno mišljenje nadležnog Povjerenstva u roku od 15 dana od dana dostave mišljenja Povjerenstva, odnosno najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva. S poduzetnicima koji udovoljavaju uvjetima Programa i pod uvjetom da postoje raspoloživa sredstva, Gradonačelnik zaključuje Ugovor o dodjeli bespovratnih potpora. Pravo na potporu može se po pojedinom korisniku koristiti samo jednom.

Rok za podnošenje zahtjeva je do iskorištenja osiguranih sredstava u Proračunu Grada Pregrade, a najkasnije do 18. studenog 2022. godine.

Zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu zaprimanja. Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati. Ovaj javni poziv s potrebnim obrascima objavljuje se na službenoj web stranici Grada www.pregrada.hr i oglasnoj ploči Grada.

Javni natječaji

Brzi pristup