Javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Pregrade

Objavljeno Čet, 11/01/2024 - 16:01
pregrada

Na temelju članka 8. Odluke o javnim priznanjima Grada Pregrade („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, br. 54/22) i članka 52. Statuta Grada Pregrade („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 6/13, 17/13, 16/18-pročišćeni tekst, 5/20, 8/21, 38/22 i 40/23), gradonačelnik Grada Pregrade objavljuje

 JAVNI POZIV

za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Pregrade

I.

Predmet ovog Javnog poziva je dostavljanje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Pregrade.

II.

Izrazi koji se koriste u ovom Javnom pozivu, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

III.

Javna priznanja Grada Pregrade su:

 • Povelja Počasnog građanina grada Pregrade koja se dodjeljuje fizičkim osobama iz zemlje i inozemstva koje su svojim radom, političkim, znanstvenim, odnosno drugim djelovanjem, značajno pridonijele napretku i ugledu grada Pregrade
 • Nagrada Grada Pregrade za životno djelo koja se dodjeljuje pojedincima koji imaju prebivalište na području grada ili su tu živjeli dio života, za cjelovito djelo i rad kojeg su ostvarili tijekom svojeg radnog vijeka i života, a koje predstavlja osobito vrijedan doprinos razvoju Grada Pregrade u svim područjima gospodarskog ili društvenog života, kao i za ostala posebno vrijedna postignuća
 • Plaketa Grada Pregrade koja se dodjeljuje istaknutim pravnim i fizičkim osobama za trajniju i općepriznatu djelatnost u gospodarstvu, znanosti, kulturi, tjelesnoj i tehničkoj kulturi, odgoju, obrazovanju, zdravstvu, socijalnoj skrbi, zaštiti čovjekova okoliša ili u pružanju humanitarne i druge pomoći, kojom su znatno pridonijeli razvitku i ugledu Grada Pregrade
 • Diploma Grada Pregrade koja se dodjeljuje trgovačkim društvima, ustanovama, organizacijama civilnog društva za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa i unaprjeđenje djelatnosti gospodarskog i društvenog života grada Pregrade, u pravilu prigodom njihovih značajnijih obljetnica te građanima Grada Pregrade za vrijedna gospodarska i društvena dostignuća
 • Zahvalnica Grada Pregrade koja se dodjeljuje pravnim i fizičkim osobama za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa i unaprjeđenje gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, tjelesne kulture, zdravstva, socijalne skrbi, odnosno drugih djelatnosti ostvarene tijekom godine koja prethodi godini u kojoj se dodjeljuje nagrada.

IV.

Kriteriji za dodjelu javnih priznanja su sljedeći:

 1. a) za pojedince:
 • da se radi o istaknutim osobama koje su svojim kontinuiranim i izuzetno značajnim znanstvenim, stručnim umjetničkim, pedagoškim ili drugim javnim radom dali trajan doprinos i izuzetne rezultate trajne vrijednosti na unaprjeđenju stanja i razvitku pojedinih područja, odnosno izuzetan doprinos međunarodnoj promidžbi ovih područja
 • da se radi o pojedincima koji u svojoj radnoj sredini i životnoj sredini uživaju ugled uzorna radnika i stručnjakab) za pravne osobe:
 • da su ostvarile izuzetne poslovne i druge rezultate trajne vrijednosti u ukupnom gospodarskom ili društvenom razvitku Grada Pregrade.

V.

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja mogu dati predsjednik i članovi Gradskog vijeća, gradonačelnik, pravne i fizičke osobe s područja grada Pregrade.

VI.

Prijedlog za dodjelu javnog priznanja Grada Pregrade podnosi se u pisanom obliku te mora sadržavati:

 • podatke o podnositelju prijedloga (ime i prezime/naziv podnositelja, prebivalište ili sjedište podnositelja, kontakt)
 • osobno ime ili naziv osobe (fizičke ili pravne) na koju se prijedlog odnosi
 • vrstu javnog priznanja za koje se podnosi prijedlog i područje za koje se priznanje dodjeljuje
 • obrazloženje prijedloga, odnosno postignuća i doprinosa radi kojih se predlaže dodjela javnog priznanja Grada Pregrade.

Obrazloženje prijedloga mora sadržavati:

a) za pojedince – životopis kandidata s kontakt podacima, tijek njegova rada i ostvarenih rezultata te temeljito obrazloženje razloga predlaganja

b) za pravne osobe – osnovne podatke o ustroju i djelatnosti, kontakt podatke, ostvarene rezultate rada i temeljito obrazloženje razloga predlaganja.

VII.

Prijedlog za dodjelu javnog priznanja može se dati i posthumno.

VIII.

Javno priznanje ne može se dodijeliti vijećnicima Gradskog vijeća Grada Pregrade i dužnosnicima Grada Pregrade za vrijeme trajanja njihovog mandata te članu Povjerenstva za javna priznanja koji je imenovan izvan reda vijećnika. 

IX.

Prijedlozi se podnose u roku od 30 dana od dana objave Javnog poziva, odnosno do 10. veljače 2024. na e-mail adresu grad@pregrada.hr ili poštom na adresu

GRAD PREGRADA

Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti Josipa Karla Tuškana 2

49218 Pregrada,

s naznakom: „Javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Pregrade“.

Sve pravodobno zaprimljene prijedloge razmotrit će Povjerenstvo za javna priznanja Grada Pregrade koje će potom uputiti gradonačelniku Grada Pregrade zapisnik o prikupljenim prijedlozima radi sastavljanja konačnog prijedloga za dodjelu javnih priznanja.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Odluku o dodjeli javnih priznanja donosi Gradsko vijeće Grada Pregrade.

Javna priznanja dodijelit će se na svečanosti u povodu obilježavanja Dana Grada Pregrade.

XI.

Podnošenjem prijave na Javni poziv predlagatelj i predloženi kandidat daju izričitu suglasnost da Grad Pregrada kao voditelj obrade može prikupljati, koristiti, obrađivati i objaviti podatke iz prijave isključivo u svrhu provođenja postupka ovog Javnog poziva.

Imena nagrađenih javno se objavljuju.

XII.

Ovaj poziv se objavljuje na službenoj web stranici Grada Pregrade www.pregrada.hr.

 

 

GRADONAČELNIK

Marko Vešligaj, univ. spec. pol.

 

KLASA: 061-01/24-01/01

URBROJ: 2140-5-02-24-01

Pregrada, 11. siječnja 2024.

Javni natječaji

Brzi pristup