Javnost rada Gradskog vijeća

Javnost rada Gradskog vijeća Grada Pregrade uređena je člancima 77., 78. i 79. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pregrade (Službeni glasnik KZŽ, br. 25/18, 5/20, 8/21 i 38/22).

Sjednice Gradskog Vijeća su javne.
Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Gradskog vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.).
Ukoliko je broj osoba koje prate rad Gradskog vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik Gradskog vijeća određuje broj osoba koje mogu pratiti rad Gradskog
vijeća. 

Građani se prijavljuju za prisustvovanje praćenja rada Gradskog vijeća najkasnije tri dana prije sjednice Gradskog vijeća pročelniku Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti koji o tome obavještava predsjednika Gradskog vijeća.

O radu Gradskog vijeća javnost se izvješćuje putem sredstava javnog priopćavanja, oglasne ploče i objavom na web stranicama Grada.

Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni podaci, koji su u skladu s posebnim propisima klasificirani određenim stupnjem tajnosti.
Radi što potpunijeg i točnijeg obavješćivanja javnosti o rezultatima rada Gradskog vijeća i radnih tijela može se dati službeno priopćenje za tisak i za druga sredstva priopćavanja, o čemu odlučuje predsjednik Gradskog vijeća.

Obrazac za prijavu za mogućnost sudjelovanja na sjednici Gradskog vijeća nalazi se pod DOKUMENTI/OBRASCI ZA GRAĐANE.

Brzi pristup