Komunalni sustav

Vodoopskrbom i odvodnjom na području grada Pregrade upravlja VIOP d.o.o. (Vodoopskrba i odvodnja Pregrada d.o.o.).

Image result for voda slike

 

Vodoopskrba i odvodnja Pregrada d.o.o. (VIOP d.o.o.), pregradsko je poduzeće osnovano u prosincu 2013. godine. Naime, prema Zakonu o vodama i Zakonu o izmjenama zakona o vodama, djelatnost vodoopskrbe i odvodnje morala se izdvojiti iz postojećih komunalnih društava, i prenijeti na društva koja će biti registrirana za obavljanje samo tih djelatnosti u mnogim jedinicama lokalne samouprave, pa je slijedom toga Grad Pregrada osnovao spomenuti VIOP d.o.o., koji je u 100% vlasništvu Grada. Novo trgovačko društvo osnovano je, prema odluci Gradskog vijeća Grada Pregrade provođenjem odvajanja sa preuzimanjem.

 

Kao nasljednik Niskogradnje d.o.o., VIOP d.o.o. je od 1. siječnja 2014. preuzeo djelatnosti vodoopskrbe i odvodnje, te nastavlja radove na izgradnji vodoopskrbne mreže, održavanju i razvoju vodovodnog i sustava odvodnje na području Grada Pregrade. Podjelom s preuzimanjem, gradsko poduzeće Niskogradnja d.o.o., izdvojila je svu imovinu vezanu na vodoopskrbu i odvodnju, kao i sedam radnika zaposlenih na tim djelatnostima u VIOP d.o.o, a poduzeće se nalazi na istoj adresi (S.Radića 17 u Pregradi). VIOP d.o.o. preuzeo je postojeću mrežu, koja se sastoji od objekata u vidu osam vodospremnika (Lenart I, Lenart II, Premrli, Plemenšćina, Bukovje, Sopot, Kamenšćak, Krizmanići) ukupne zapremnine 1300 m³, šest crpnih stanica (Lenart I, Lenart II, Premrli, Zdenac B-1, Zdenac B-2 i Višnjevec), dvije hidrostanice (Kostelsko I i Kostelsko II), te cjevovoda u dužini od 185 km.

VIOP d.o.o. nastavlja s pružanjem kvalitetnije usluge vodoopskrbe građanima na svom području, kroz daljnju modernizaciju i izgradnju i održavanje postojeće mreže, na koju je priključeno 2249 domaćinstava i 127 gospodarskih subjekata. Postojeća vodovodna mreža održava se na način da se prilikom kvarova vrši što veća dužina zamjene cijevi, čime se postepeno obnavlja cjevovod i izbjegavaju daljnji kvarovi na mreži, a priključci na novoizgrađenu vodovodnu mrežu rade se sa opremom za daljinsko očitavanje stanja brojila što će dovesti do daljnje racionalizacije troškova, veće točnosti i ažurnosti fakturiranja kupcima. Na taj način svojim kupcima VIOP d.o.o. nudi bolju uslugu, a po istoj cijeni.

Sustav odvodnje zahtijeva temeljito i pomno planiranje i osiguranje projektne dokumentacije. U Pregradi je oko 600 kućanstava priključeno na javnu kanalizacijsku mrežu, koja je duga cca 14 km (Međutim, ni situacija na razini županije nije zadovoljavajuća u pitanjima odvodnje: prosječna priključenost stanovništva na sustav odvodnje otpadnih voda na prostoru Županije u 2010. godini iznosi cca 20%, a na uređaje za pročišćavanje otpadnih voda tek cca 1%.). U 2013. je napravljena novelacija idejnog projekta odvodnje otpadnih voda na području Grada Pregrade kojim je predviđen sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, pročistač otpadnih voda i njegova lokacija, ali je on samo tehnička podloga za daljnje projektiranje. Stoga je VIOP u partnerstvu sa Zagorskim vodovodom aplicirao na natječaj za izradu projektne dokumentacije preko Hrvatskih voda prema fondovima EU, čija je sveukupna vrijednost izrade za grad Pregradu oko 1.060.000,00 kuna, a koja je neophodna za daljnji razvoj sustava odvodnje otpadnih voda.

Svjesni da Hrvatsku u idućih deset godina očekuju veće investicije u vodoopskrbe sustave i sve oblike upravljanja vodama, kako bi se uskladila sa europskim pravilima, VIOP d.o.o. prvenstveno radi na daljnjoj modernizaciji vodovodne mreže i racionalizaciji troškova, što je preduvjet kvalitetne usluge. Aktivnosti vezane na definiranje i razvoj sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda intenzivirane su u sklopu pripreme projekata otpadnih voda (kanalizacije i pročišćavanje) u Krapinsko-Zagorskoj županiji za predaju u apliciranje iz fondova EU.

Brzi pristup