Naknada za troškove stanovanja

Objavljeno Sri, 29/07/2015 - 07:19
pregrada

Naknada za troškove stanovanja priznaje se korisniku zajamčene minimalne naknade sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/2246/22119/22 , u daljnjem tekstu Zakon).

Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se korisniku zajamčene minimalne naknade, osim beskućniku koji se nalazi u prenoćištu, prihvatilištu ili mu je priznata usluga smještaja u organiziranom stanovanju, žrtvi nasilja u obitelji i žrtvi trgovanja ljudima kojoj je priznata usluga smještaja u kriznim situacijama.

Troškovi stanovanja u smislu ovoga Zakona odnose se na najamninu, komunalne naknade, troškove grijanja, vodne usluge te troškova koji su nastali zbog radova na povećanju energetske učinkovitosti zgrade.

Pravo na naknadu za troškove stanovanja jedinica lokalne samouprave dužna je priznati u visini od najmanje 30% iznosa zajamčene minimalne naknade priznate samcu odnosno kućanstvu osim ako su troškovi stanovanja manji od 30% iznosa zajamčene minimalne naknade, pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se u iznosu stvarnih troškova stanovanja.

Dio troškova stanovanja koji se odnosi na troškove ogrjeva korisnika koji se griju na drva osigurava se iz sredstava državnog proračuna. Odluku o kriterijima i mjerilima za financiranje troškova stanovanja te iznosu sredstava za pojedinu jedinicu lokalne samouprave, za svaku godinu, najkasnije do 30. rujna tekuće godine za iduću godinu donosi Vlada Republike Hrvatske.

Grad Pregrada  može naknadu za troškove stanovanja djelomično ili u potpunosti podmiriti izravno u ime i za račun korisnika zajamčene minimalne naknade.

O priznavanju prava u sustavu socijalne skrbi nadležno tijelo dužno je donijeti rješenje na temelju podnesenog urednog zahtjeva. 

Brzi pristup