Izgradnja igrališta u Cigrovcu

Objavljeno Čet, 20/09/2018 - 14:09
pregrada
Datum

GRAD PREGRADA

Pregrada, Josipa  Karla Tuškana br. 2

KLASA:363-01/18-01/­­­­72

URBROJ:2214/01-04/01-18-2

Pregrada, 20.09.2018.

 

POZIV

NA DOSTAVU PONUDE

 

Naručitelj: Grad Pregrada, J. K. Tuškana 2, Pregrada,  OIB: 01467072751, upućuje Poziv na dostavu ponuda.

Sukladno članku 12. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 120/16) za procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 bez PDV-a za robu i usluge odnosno 500.000,00 kn bez PDV-a za radove (tzv. jednostavnu nabavu), naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

 1. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave:  Izgradnja multifunkcionalnog asfaltnog igrališta u Cigrovcu,  a sve prema troškovniku  u privitku

Opis predmeta nabave: izgradnja asfaltnog igrališta

Procijenjena vrijednost nabave: 119.126,00  kn bez PDV-a

            Evidencijski broj nabave: 3

      Datum objave na internetskim stranicama: 20.09.2018.g.

2. UVJETI NABAVE

Vaša ponuda treba ispunjavati sljedeće uvjete:

 • način izvršenja:  -
 • rok izvršenja:  30 dana
 • rok trajanja ugovora: 30 dana
 • valjanosti ponude: 30 dana
 • mjesto izvršenja: Cigrovec
 • rok, način i uvjeti plaćanja: 30dana, po transakcijskom računu
 • cijena ponude: u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja; cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom: cijena ponude bez PDV -a, iznos PDV-a, cijena ponude s PDV-om
 • kriterij za odabir ponude (uz obavezu ispunjenja svih gore navedenih uvjeta i zahtjeva): najniža cijena
 • dokazi sposobnosti (ako je primjenjivo): Uvjet sposobnosti koju ponuditelj dokazuje izvodom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili odgovarajućeg registra ne stariji od tri mjeseca
 • potvrda Porezne uprave o ne postojanju duga prema državi ne stariju od 30 dana
 • ostalo: Traži se minimalno jamstvo od 2 godine na izvedene radove

3. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

-Ponudbeni list, ispunjen i potpisan od strane ponuditelja

-Troškovnik, ispunjen i potpisan od strane ponuditelja

-Dokazi sposobnosti: Uvjet sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti koju ponuditelj dokazuje izvodom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili odgovarajućeg registra ne stariji od tri mjeseca

-Potvrda Porezne uprave o ne postojanju duga prema državi ne stariju od 30 dana

-Jamstvo: Traži se minimalno jamstvo od 2 godine na izvedene radove

4. NAČIN DOSTAVE PONUDE

Molimo da Vašu ponudu dostavite:

 • rok za dostavu ponude (datum i sat):  dana 27.09.2018. g. do 9,00 sati
 • način dostave ponude: poštom ili osobno
 • mjesto dostave ponude: Pregrada, Josipa Karla Tuškana br. 2

Mjesto, vrijeme i datum otvaranje ponuda te način otvaranja ponuda: Pregrada, Josipa Karla Tuškana br. 2, dana 27.09.2018. g., u 9,00 sati.

5. OSTALO

Obavijesti u vezi predmeta nabave: Krunoslav Golub, tel. 049376052, email: krunoslav.golub@pregrada.hr

Obavijesti o rezultatima: Pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti ponuditelju u roku od 10 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

 

 

                                                                                             PROČELNIK

                                                                       Upravnog odjela za financije i gospodarstvo

                                                                      

                                                                                       Krunoslav Golub, mag.oec.

Postupci jednostavne nabave

Brzi pristup