Asfaltiranje nerazvrstane ceste – nastavak ul. Adolfa Thierryja u Pregradi- I faza

GRAD PREGRADA
Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2
Klasa:  340-01/16-01/50
Urbroj: 2214/01-04/01-16-3
Pregrada,  21.10. 2016.
 
                                   P O Z I V
                             za dostavu ponuda
 
1. Naziv javnog naručitelja : GRAD PREGRADA, J. K.
   Tuškana 2, Pregrada
 
2. Opis predmeta nabave i tehnička specifikacija: Asfaltiranje nerazvrstane ceste –
    nastavak ul. Adolfa Thierryja u Pregradi – I faza, a sve prema troškovniku u
    privitku.
 
3. Procijenjena vrijednost nabave: 78.000,00  kn  bez PDV-a
 
4. Kriterij za odabir ponude: najniža cijena
5. Uvjeti i zahtjevi koje ponuditelji moraju ispuniti ako se traži:
    a) Uvjet  pravne  sposobnosti koju ponuditelj dokazuje izvodom iz sudskog ,
       obrtnog, strukovnog ili odgovarajućeg registra ne stariji od tri mjeseca.
    b) Traži se minimalno jamstvo od 2 godine na izvedene radove
 
6. Rok za dostavu ponude (datum i vrijeme): 28.10.2016. g. do 9,00 sati.
 
7. Način dostavljanja ponuda: poštom, osobna dostava, na kuverti je potrebno
    naznačiti: PONUDA ZA ASFALTIRANJE NERAZVRSTANE CESTE –
    nastavak ul. Adolfa Thierryja u Pregradi „NE OTVARAJ“
 
8. Adresa na koju se ponude dostavljaju: Grad Pregrada, Josipa Karla Tuškana br. 2,
 
9. Internetska adresa ili adresa na kojoj se može preuzeti dodatna dokumentacija ako
    je potrebno:-
 
10. Kontakt osoba: Martina Kobilar Kantoci
 
11. Broj telefona i adresa elektroničke pošte: 049376052,
 
12. Datum objave poziva na internetskim stranicama: 21.10. 2016. g.
 
Napomena: Ponude moraju biti sastavljene u skladu s Odlukom o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti  Grada Pregrade Klasa:022-05/14-01/17, Urbroj: 2214/01-02-14-1 od 28.01.2014.g., Izmjena Odluke Klasa:022-05/14-01/07, Urbroj: 2214/01-02-14-2 od 24.02.2014.g. i Izmjena Odluke Klasa: 022-05/14-01/07, Urbroj: 2214/01-02-14-3 od 15.12.2014.g koja  je objavljena na www.pregrada.hr
 
Ovlaštena osoba naručitelja:
Martina Kobilar  Kantoci, univ.spec.oec.