Godišnji plan natječaja/javnih poziva za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz Proračuna Grada Pregrade za 2021. godinu

Logo Pregrada

Temeljem članka 52. Statuta Grada Pregrade (Službeni glasnik KZŽ, 6/13,17/13, 718, 16/18- pročišćeni tekst, 5/20),  Proračuna Grada Pregrade za 2021. godinu (Službeni glasnik KZŽ, br. 51/20), članka 14. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Pregrade (Službeni glasnik KZŽ, br. 29/15), gradonačelnik Grada Pregrade donosi

Godišnji plan natječaja/javnih poziva
za financiranje programa/ projekata/ manifestacija od interesa za opće dobro
iz Proračuna Grada Pregrade za 2021. godinu

Članak 1.

Utvrđuje se Godišnji plan natječaja/ javnih poziva za financiranje projekata, programa i manifestacija organizacija civilnog društva iz Proračuna Grada Pregrade u 2021. godini, prema tablici koja se nalazi u prilogu.

Članak 2.

Ovaj Godišnji plan objavit će se na mrežnim stranicama Grada Pregrade.

Gradonačelnik

Marko Vešligaj, univ.spec.pol.

Prilozi