Izgradnja školskog igrališta uz zgradu Područne škole u Stipernici

Naručitelj: Grad Pregrada
Klasa:  602-01/15-01/36
Urbroj:  2214/01-04-15-3
Pregrada,  23.10.2015.

                                                     P O Z I V
                                         
                                                za dostavu ponuda

1 Naziv javnog naručitelja: GRAD PREGRADA, Josipa Karla Tuškana 2, Pregrada,

2 Opis predmeta nabave i tehnička specifikacija: Izgradnja školskog  igrališta uz zgradu Područne škole u  Stipernici,  prema troškovniku  u  privitku.

3 Procijenjena vrijednost nabave:  195.000,00 kn  (bez PDV-a).

4 Kriterij za odabir ponude:  najniža cijena

5 Uvjeti i zahtjevi koje ponuditelji moraju ispuniti ako se traži: 
a)Uvjet  pravne  sposobnosti  koju  ponuditelj dokazuje  izvodom iz sudskog , obrtnog, strukovnog  ili odgovarajućeg  registra  ne stariji od tri mjeseca.
b)Traži se minimalno jamstvo od  2 godine na izvedene radove.  

6 Rok za dostavu ponude (datum i vrijeme) :  30.  listopada  2015. godine  do 7,30 sati.  

7 Način dostavljanja ponuda: Poštom, osobna dostava, na kuverti je potrebno naznačiti:   PONUDA ZA  IZGRADNJU ŠKOLSKOG IGRALIŠTA UZ ZGRADU PODRUČNE ŠKOLE U STIPERNICI   „ NE OTVARAJ“

8 Adresa na koju se ponude dostavljaju:  Grad Pregrada, Josipa.Karla Tuškana 2, 49218 Pregrada.

9 Internetska adresa ili adresa na kojoj se može preuzeti dodatna dokumentacija ako je potrebno:-

10 Kontakt osoba: Martina Kobilar Kantoci

11 Broj telefona i adresa elektroničke pošte: 049 376 052, email: martina.kobilar.kantoci@pregrada.hr

12   Datum objave poziva na internetskim stranicama:   23.10.2015.godine.

13.  Javno otvaranje ponuda je dana 30. 10. 2015.  godine  na adresi: Josipa Karla Tuškana br. 2  u    

        Pregradi u 7,30 sati.

Napomena: Ponude moraju biti sastavljene u skladu s Odlukom o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti Grada Pregrade Klasa:022-05/14-01/07,Urbroj:2214/01-02-14-1 od 28.01.2014.  g. , izmjena Odluke Klasa:022-05/14-01/07, Urbroj:2214/01-02-14-2 od 24.02.2014. g . i  izmjena   Odluke Klasa:022-05/14-01/07, Urbroj:2214/01-02-14-3  od   15.12.2014. g koja je objavljena na www.pregrada.hr

 

                             Ovlaštena osoba naručitelja:

                                                                                        Martina Kobilar Kantoci,univ.spec.oec.