Izgradnja pješačke staze uz Županijsku cestu Ž2151-Pregrada

GRAD PREGRADA
Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2
Klasa:  340-01/16-01/46
Urbroj: 2214/01-04/01-16-3
Pregrada,  07.10. 2016.
 
 
                                     P O Z I V
                                za dostavu ponuda
 
 
1. Naziv javnog naručitelja : GRAD PREGRADA, J. K. Tuškana 2,  Pregrada
 
2. Opis predmeta nabave i tehnička specifikacija:  Izgradnja pješačke staze uz
    županijsku cestu Ž2151 – Pregrada,  a sve prema troškovniku u privitku.
 
3. Procijenjena vrijednost nabave:   142.000,00  kn  (bez PDV-a)
 
4. Kriterij za odabir ponude:  najniža cijena
 
5. Uvjeti i zahtjevi  koje ponuditelji moraju ispuniti ako se traži:
    a) Uvjet  pravne  sposobnosti  koju  ponuditelj dokazuje  izvodom iz sudskog,
    obrtnog, strukovnog ili odgovarajućeg registra ne stariji od tri mjeseca.
    b) Traži se minimalno jamstvo od  2 godine na izvedene radove
 
6. Rok za dostavu ponude (datum i vrijeme): 14.10.2016. do 9,00 sati.
 
7. Način dostavljanja ponuda: poštom, osobna dostava, na kuverti je potrebno
    naznačiti:
    PONUDA ZA  IZGRADNJU PJEŠAČKE STAZE UZ ŽUPANIJSKU CESTU Ž2151
    - PREGRADA – „NE OTVARAJ“
 
8. Adresa na koju se ponude dostavljaju: Grad Pregrada, Josipa Karla Tuškana  br. 2,
 
9. Internetska adresa ili adresa na kojoj se može preuzeti dodatna dokumentacija ako je
    potrebno:-
 
10. Kontakt osoba: Martina Kobilar Kantoci
 
11. Broj telefona i adresa elektroničke pošte: 049376052,
 
12. Datum objave poziva na internetskim stranicama: 07.10. 2016. g.
 
13. Javno otvaranje ponuda  je  dana   14.10. 2016. godine na adresi:
      Josipa Karla Tuškana br. 2 u Pregradi u  09,00 sati.
 
Napomena: Ponude moraju biti sastavljene u skladu s Odlukom o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti  Grada Pregrade Klasa:022-05/14-01/17, Urbroj: 2214/01-02-14-1 od 28.01.2014.g., Izmjena Odluke Klasa:022-05/14-01/07, Urbroj: 2214/01-02-14-2 od 24.02.2014.g. i Izmjena Odluke Klasa: 022-05/14-01/07, Urbroj: 2214/01-02-14-3 od 15.12.2014.g koja  je objavljena na www.pregrada.hr
 
 
 
Ovlaštena osoba naručitelja:
Martina Kobilar Kantoci univ.spec.oec.