Izrada pripremne dokumentacije za projekt razvoja širokopojasne infrastrukture

GRAD PREGRADA
Josipa Karla Tuškana 2, Pregrada
Klasa: 363-01/17-01/05
Urbroj: 2214/01-04/01-17-3
Pregrada, 24.01.2017.
 
                                       P O Z I V
                               za dostavu ponuda
 

1.         Naziv javnog naručitelja: GRAD PREGRADA, Josipa Karla Tuškana 2, Pregrada

2.         Opis predmeta nabave i tehnička specifikacija: Izrada pripremne dokumentacije za projekt razvoja širokopojasne infrastrukture, a sve prema projektnom zadatku u privitku

3.         Procijenjena vrijednost nabave: 197.000,00 kn (bez PDV-a)

4.         Kriterij za odabir ponude: najniža cijena

5.         Uvjeti i zahtjevi koje ponuditelji moraju ispuniti: prema uvjetima u privitku,

5.1. OBVEZNI RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA

Naručitelj će isključiti ponude ponuditelja ukoliko postoje sljedeći razlozi za isključenje ponuda:

5.1.1. Nekažnjavanje

Ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od slijedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:

1.         prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona,

2.         prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona ("Narodne novine", br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).

Gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od mjesec dana računajući od dana upućivanja Poziva na dostavu ponuda.

Naručitelj može tijekom postupka nabave radi provjere okolnosti iz ove točke od tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama za bilo kojeg ponuditelja ili osobu ovlaštenu za zastupanje gospodarskog subjekta zatražiti izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju.

5.1.2. Plaćene dospjele porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

Naručitelj će ponuditelja isključiti iz postupka javne nabave ako gospodarski subjekt nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe).

Za potrebe dokazivanja ovih okolnosti gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti:

  • potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana upućivanja Poziva na dostavu ponuda, ili
  • važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda pod a), ili
  • izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana upućivanja Poziva na dostavu ponuda, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda iz točke a) ovoga stavka ili jednakovrijedni dokument iz točke b) ovoga stavka.

Potvrda, jednakovrijedni dokument ili izjava ne smiju biti stariji od 30 dana računajući od dana upućivanja Poziva na dostavu ponuda.

5.1.3. Lažni podaci

Naručitelj će ponuditelja isključiti iz postupka nabave ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata sukladno ovoj Dokumentaciji. U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u dokumentima koje su ponuditelji dostavili, Naručitelj može radi provjere istinitosti podataka od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostave izvornike ili ovjerene preslike tih dokumenata i/ili obratiti se izdavatelju dokumenta i/ili nadležnim tijelima.

U slučaju zajednice ponuditelja okolnosti u vezi obveznih razloga isključenja utvrđuju se za sve članove zajednice ponuditelja pojedinačno. Stoga ponudi zajednice ponuditelja moraju biti priloženi traženi dokumenti na temelju kojih se utvrđuje postoje li razlozi za isključenje za sve članove zajednice ponuditelja.

Ukoliko ponuditelj u svojoj ponudi navede da dio ugovorenih usluga namjerava dati u podugovor jednom ili više podizvoditelja, obvezan je dokazati da ne postoje obvezni razlozi isključenja podizvoditelja i dostaviti tražene dokumente.

5.2. Ostali razlozi isključenja ponuditelja

Naručitelj će isključiti ponude ponuditelja ukoliko postoje sljedeći razlozi za isključenje ponuda:

5.2.1. Stečaj, likvidacija, upravljanje od strane osobe postavljene od strane nadležnog suda, nagodba s vjerovnicima ili obustava poslovne djelatnosti Naručitelj će ponuditelja isključiti iz postupka nabave ako je nad njime otvoren stečaj, ako je u postupku likvidacije, ako njime upravlja osoba postavljena od strane nadležnog suda, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne djelatnosti ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta.

Za potrebe utvrđivanja navedenih okolnosti gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti:

a)         izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta koji ne smije biti stariji od tri mjeseca računajući od dana upućivanja Poziva na dostavu ponuda ili

b)         važeći jednakovrijedni dokument koji je izdalo nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje izvod iz točke a) ovoga stavka ili izvod ne sadrži sve podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti ili

c) izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koja ne smije biti starija od mjesec dana računajući od dana upućivanja Poziva na dostavu ponuda, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje izvod iz točke a) ovoga stavka ili dokument iz točke b) ovoga stavka ili oni ne sadrže sve podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti.

5.2.2. Prethodni postupak

Naručitelj će ponuditelja isključiti iz postupka nabave ako je nad njime pokrenut prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka ili postupak likvidacije po službenoj dužnosti, ili postupak nadležnog suda za postavljanje osobe koja će njime upravljati, ili postupak nagodbe s vjerovnicima ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta.

Za potrebe utvrđivanja navedenih okolnosti gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti:

a)         izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta koji ne smije biti stariji od tri mjeseca računajući od dana upućivanja Poziva na dostavu ponuda ili

b)         važeći jednakovrijedni dokument koji je izdalo nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje izvod iz točke a) ovoga stavka ili izvod ne sadrži sve podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti ili

c)         izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koja ne smije biti starija od mjesec dana računajući od dana upućivanja Poziva na dostavu ponuda, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje izvod iz točke a) ovoga stavka ili dokument iz točke b) ovoga stavka ili oni ne sadrže sve podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti.

5.2.3. Težak profesionalni propust

Naručitelj će ponuditelja isključiti iz postupka nabave ako je gospodarski subjekt u posljednje dvije godine do početka postupka nabave učinio težak profesionalni propust koji javni naručitelj može dokazati na bilo koji način. Ponuditelj za ovaj razlog isključenja nije dužan dostaviti nikakav dokument.

Težak profesionalni propust je postupanje gospodarskog subjekta u obavljanju njegove profesionalne djelatnosti protivno odgovarajućim propisima, kolektivnim ugovorima, pravilima struke ili sklopljenim ugovorima o javnoj nabavi, a koje je takve prirode da čini tog gospodarskog subjekta neprikladnom i nepouzdanom stranom ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma koji javni naručitelj namjerava sklopiti. Težak profesionalni propust kod izvršenja ugovora o javnoj nabavi je takvo postupanje gospodarskog subjekta koje ima kao posljedicu značajne i/ili opetovane nedostatke u izvršenju bitnih zahtjeva iz ugovora koji su doveli do njegova prijevremenog raskida, nastanka štete ili drugih sličnih posljedica. Postojanje teškog profesionalnog propusta dokazuje javni naručitelj na temelju objektivne procjene okolnosti svakog pojedinog slučaja.

U slučaju zajednice ponuditelja okolnosti u vezi s ostalim razlozima isključenja utvrđuju se za sve članove zajednice ponuditelja pojedinačno.

Ukoliko ponuditelj u svojoj ponudi navede da dio ugovorenih usluga namjerava dati u podugovor jednom ili više podizvoditelja, obvezan je dokazati da ne postoje ostali razlozi isključenja podizvoditelja i dostaviti tražene dokumente.

Svi prethodno traženi dokumenti, izjave ili dokazi mogu se priložiti u izvorniku, u ovjerenoj ili neovjerenoj preslici i svi dokazi moraju biti na hrvatskom jeziku ili prevedeni na hrvatski jezik od strane ovlaštenog prevoditelja.

5.3. DOKAZI SPOSOBNOSTI PONUDITELJA

Traženi dokazi mogu se priložiti u izvorniku, u ovjerenoj ili neovjerenoj preslici i svi dokazi moraju biti na hrvatskom jeziku ili prevedeni na hrvatski jezik od strane ovlaštenog prevoditelja.

Prije donošenja Obavijesti o odabiru ili poništenju bagatelne nabave, Naručitelj može od najpovoljnijeg ponuditelja zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika dokumenata koji su traženi, a koje izdaju nadležna tijela. Naručitelj može tražiti dopunu i/ili pojašnjenje ponude.

Ponuditelji koji ne zadovoljavaju postavljene zahtjeve u pogledu dokaza o sposobnosti i ostalih zahtjeva Naručitelja, isključit će se iz daljnjeg postupka pregleda.

Gospodarski subjekt može se, po potrebi za određene ugovore, osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna odnosa. U tom slučaju gospodarski subjekt mora dokazati javnom naručitelju da će imati na raspolaganju nužne resurse, primjerice, prihvaćanjem obveze drugih subjekata u tu svrhu. Pod istim uvjetima, zajednica ponuditelja može se osloniti na sposobnost članova zajednice ponuditelja ili drugih subjekata.

5.3.1. Pravna i poslovna sposobnost

Izvod o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta ili ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela kojom ponuditelj dokazuje da ima registriranu djelatnost u svezi s predmetom nabave.

Dokaz ne smije biti stariji od tri mjeseca računajući od dana upućivanja Poziva na dostavu ponuda.

U slučaju zajednice ponuditelja svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati pravnu i poslovnu sposobnost.

5.3.2. Financijska sposobnost

Dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija, BON-2; SOL-2 ili drugi odgovarajući dokument, kojim se dokazuje solventnost gospodarskog subjekta na način da račun gospodarskog subjekta nije bio blokiran u posljednjih 6 mjeseci računajući od dana upućivanja Poziva na dostavu ponuda više od petnaest dana te da nije bio blokiran duže od sedam dana neprekidno, čime ponuditelj dokazuje da ima potrebnu financijsku snagu kako bi u roku i kvalitetno izveo predmetnu nabavu.

Neprekidna blokada računa u trajanju dužem od sedam dana, odnosno ukupno trajanje blokade računa duže od petnaest dana u razdoblju od šest mjeseci može ugroziti ponuditeljevu sposobnost pravodobnog podmirivanja svih obveza koje nastaju kao rezultat poslovnih procesa, a pretpostavka su za pravodobno izvršenje predmeta nabave.

5.3.3 Specifično znanje i iskustvo

Naručitelj kao kriterij određuje specifično znanje u pružanju savjetodavnih usluga i usluga izrade studije izvedivosti i analize troškova i koristi prema Vodiču EK i radnim dokumentima JASPERS iz područja razvoja širokopojasne infrastrukture.

Ponuditelj je dužan dostaviti popis ugovora o izvršenim uslugama u pružanju savjetodavnih usluga i usluga izrade studija izvedivosti i analize troškova i koristi iz područja razvoja širokopojasne infrastrukture. Popis mora sadržavati sljedeće podatke: iznos i datum pružene usluge te naziv druge ugovorne strane naručitelja u smislu Zakona o javnoj nabavi ili privatnog subjekta. Popis mora biti ovjeren pečatom i potpisom osobe ovlaštene za zastupanje Ponuditelja.

Ako je druga ugovorna strana naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi, popis kao dokaz o uredno pruženoj usluzi sadrži ili mu se prilaže potvrda potpisana ili izdana od tog naručitelja. Ako je druga ugovorna strana privatni subjekt, popis kao dokaz o uredno pruženoj usluzi sadrži ili mu se prilaže potvrda tog subjekta, a u nedostatku iste vrijedi izjava Ponuditelja uz dokaz da je potvrda zatražena. Ako je potrebno, Naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti te potvrde.

Ponuditelj prilaže dokaze o uspješno izvršenim ugovorima kako slijedi:

Minimalno 3 (tri) ugovora o uspješno izvršenom projektu kojim se dokazuje uspješno izvršen projekt pružanja savjetodavnih usluga izrade studije izvedivosti i analize troškova i koristi prema Vodiču EK i radnim dokumentima JASPERS iz područja razvoja širokopojasne infrastrukture.

Sve dostavljene ponude bez dokaza o uspješno završena barem 3 (tri) projekta kojim se dokazuje uspješno izvršen projekt pružanja savjetodavnih usluga izrade studije izvedivosti i analize troškova i koristi prema Vodiču EK i radnim dokumentima JASPERS iz područja razvoja širokopojasne infrastrukture, neće se razmatrati.

Obrazloženje: S obzirom na procijenjenu vrijednost nabave, te ozbiljnost i složenost Projekta, za koji Naručitelj koristi usluge koje su predmet ovog postupka nabave, Naručitelj želi dokaz da ponuditelj ima iskustvo u izradi gore navedene dokumentacije sa svim njenim elementima specificiranim u projektnom zadatku iz priloga ove dokumentacije.

Naručitelj kao kriterij određuje i stručnjake. S obzirom na procijenjenu vrijednost nabave te ozbiljnost i složenost Projekta za koji Naručitelj koristi usluge koje su predmet ovog postupka javne nabave, Naručitelj traži dokaz da ključni stručnjaci imaju iskustvo u strukturiranju i provođenju projekata iz područja projektnog zadatka u sklopu ove dokumentacije za nadmetanje. Također, ovim kriterijem se provjerava prethodno iskustvo stručnjaka, koji će biti uključeni u izradu dokumentacije, u projektima sličnog i/ili istog opsega i projektnog zadatka.

Naručitelj je odredio 4 (četiri) profila stručnjaka te iskustvo i specifična znanja koja moraju imati kako bi osigurali kvalitetno izvođenje projektnog zadatka. Popis ključnih stručnjaka mora uključivati najmanje sljedeće ključne stručnjake:

(1)       Ključni stručnjak 1. Voditelj projekta (1 izvršitelj),

(2)       Ključni stručnjak 2. Stručnjak za planiranje i projektiranje, izgradnju i upravljanje širokopojasnim mrežama (1 izvršitelj),

(3)       Ključni stručnjak 3. Viši stručnjak za planiranje i projektiranje, izgradnju i upravljanje širokopojasnim mrežama (1 izvršitelj),

(4)       Ključni stručnjak 4. Viši stručnjak za financijsko planiranje i projektno financiranje (1 izvršitelj).

Ponuda Ponuditelja koja neće sadržavati tim od minimalno 4 (četiri) traženih stručnjaka neće biti uzeta u daljnje razmatranje te će ista biti odbijena.

S obzirom na procijenjenu vrijednost nabave, te ozbiljnost i složenost projekata za koje će Naručitelj koristiti usluge koje su predmet ovog postupka javne nabave, stručne osobe koje ponuditelj navodi u svojoj ponudi moraju imati najmanje traženu stručnu spremu te ostale kriterije propisane u nastavku ove dokumentacije. Samo one stručne osobe koje će zadovoljiti tražene kriterije će biti uzete u obzir za daljnje razmatranje ponude.

Gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti Izjavu u kojoj mora navesti osobe odgovorne za pružanje usluga, uz naznaku obrazovnih i stručnih kvalifikacija za svaku osobu, te na kojim su poslovima radile stručne osobe (voditelj tima i članovi tima), za koji subjekt su se ti poslovi obavljali i u kojem vremenskom razdoblju. Izjava mora biti ovjerena od strane gospodarskog subjekta (potpis osobe ovlaštene na zastupanje i pečat). Izjavi je potrebno priložiti diplome, certifikate i životopise stručnih osoba koje će sudjelovati u projektu, iz kojih se vidi obrazovanje te stečeno iskustvo navedeno u Izjavi.

Osobe koje Ponuditelj navede u ponudi kao osobe odgovorne za pružanje usluga, moraju zaista i sudjelovati kao stručne osobe u projektu.

Jedna fizička osoba smije obavljati samo jednu od gore navedenih funkcija. Prema potrebi, ključni stručnjaci trebaju sudjelovati na sastancima na lokaciji Naručitelja.

Životopis mora biti ovjeren pečatom i potpisom osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta, te potpisom ključnog stručnjaka.

Profili stručnjaka:

Ključni stručnjak 1.

Visoka stručna sprema (VSS), diplomirani inženjer elektrotehnike, sa dokumentom o ovjeri sposobnosti (potvrdom) za upravljanje projektima (minimalno PMP izdan od Project Management Institute ili IPMA Level C izdan od International Project Management Association), s najmanje 10 (deset) godina radnog iskustva na planiranju i provedbi složenih projekata, od čega minimalno 7 (sedam) godina iskustva u telekomunikacijskom sektoru i s minimalno 3 (tri) dokazive reference projekata u telekomunikacijskom sektoru jednake ili veće složenosti, odnosno jednakih ili složenijih tehničkih karakteristika od predmeta nabave.

Iz životopisa Ključnog stručnjaka 1 naročito mora biti razvidno:

-           broj i opis projekata u telekomunikacijskom sektoru za čije je upravljanje stručnjak bio odgovoran.

Ključni stručnjak 2.

Visoka stručna sprema (VSS), ovlašteni diplomirani inženjer elektrotehnike (član HKIE1), s najmanje 10 (deset) godina radnog iskustva, od čega minimalno 7 (sedam) godina radnog iskustva na upravljačkim pozicijama u telekomunikacijskom sektoru i s minimalno 3 (tri) dokazive reference projekata na poslovima projektiranja, izgradnje i upravljanja širokopojasnim mrežama, jednake ili veće složenosti, odnosno jednakih ili složenijih tehničkih karakteristika od predmeta nabave.

Iz životopisa Ključnog stručnjaka 2 naročito mora biti razvidno:

-           broj projekata u telekomunikacijskom sektoru u sklopu kojih je stručnjak sudjelovao u izradi dokumenata (studije, analize, koncepti, strateški ili regulatorni dokumenti),

-           broj projektata u telekomunikacijskom sektoru koji je uključivao nadzor, izgradnju i/ili upravljanje širokopojasnim mrežama.

Ključni stručnjak 3.

Visoka stručna sprema (VSS), ovlašteni diplomirani inženjer elektrotehnike (član HKIE), sa dokumentom o ovjeri sposobnosti (potvrdom) za upravljanje projektima (minimalno PMP izdan od Project Management Institute ili IPMA Level C izdan od International Project Management Association), s najmanje 10 (deset) godina radnog iskustva, od čega minimalno 7 (sedam) godina radnog iskustva na upravljačkim pozicijama u telekomunikacijskom sektoru i s minimalno 3 (tri) dokazive reference projekata na poslovima projektiranja, izgradnje i upravljanja širokopojasnim mrežama, jednake ili veće složenosti, odnosno jednakih ili složenijih tehničkih karakteristika od predmeta nabave.

Iz životopisa Ključnog stručnjaka 3 naročito mora biti razvidno:

-           broj projekata u telekomunikacijskom sektoru u sklopu kojih je stručnjak sudjelovao u izradi dokumenata (studije, analize, koncepti, strateški ili regulatorni dokumenti),

-           broj projektata u telekomunikacijskom sektoru koji je uključivao nadzor, izgradnju i/ili upravljanje širokopojasnim mrežama.

Ključni stručnjak 4.

Visoka stručna sprema (VSS), diplomirani inženjer elektrotehnike, sa položenim MBA ili jednakovrijednim, s najmanje 10 (deset) godina radnog iskustva na planiranju i provedbi složenih projekata, od čega minimalno sedam (7) godina radnog iskustva na upravljačkim pozicijama u financijskom sektoru, te da ima iskustvo u pružanju savjetodavnih usluga vezano uz financiranje projekata kreditnim sredstvima komercijalnih odn. razvojnih banaka i/ili EU sufinanciranjem od čega minimalno 3 (tri) dokazive reference projekata na poslovima planiranja projekata razvoja širokopojasnih mreža.

Iz životopisa Ključnog stručnjaka 4 naročito mora biti razvidno:

-           broj studija izvedivosti i/ili analiza troškova i koristi prema Vodiču EK i radnim dokumentima

JASPERS i/ili aplikacija u svrhu EU sufinanciranja projekata i/ili poslovnih planova odn. studija za potrebe financiranja projekta kreditnim sredstvima komercijalnih odn. razvojnih banaka za koje je stručnjak bio odgovoran

6. Rok za dostavu ponude (datum i vrijeme): 31.01.2017. do 08,30 sati.

7.  Način dostavljanja ponuda: poštom, osobna dostava, na kuverti je potrebno naznačiti:

 PONUDA ZA IZRADU PRIPREMNE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKT RAZVOJA ŠIR.     INFRASTRUKTURE –„NE OTVARAJ“

8. Adresa na koju se ponude dostavljaju: Grad Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2, Pregrada

9. Internetska adresa ili adresa na kojoj se može preuzeti dodatna dokumentacija ako je potrebno.

10. Kontakt osoba: Martina Kobilar Kantoci

11. Broj telefona i adresa elektroničke pošte: 049/376-052, email: martina.kobilar.kantoci@pregrada.hr

12. Datum objave poziva na internetskim stranicama: 24.01.2017. g.

13. Javno otvaranje ponuda je dana 31.01.2017. g. u  08,30 sati na adresi: Josipa Karla Tuškana br. 2, u Pregradi.

Napomena: Ponude moraju biti sastavljene u skladu s Odlukom o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti Grada Pregrade Klasa:022-05/14-01/17, Urbroj: 2214/01-02-14-1 od 28.01.2014.g., Izmjena Odluke Klasa:022-05/14-01/07, Urbroj: 2214/01-02-14-2 od 24.02.2014.g. i Izmjena Odluke Klasa: 022-05/14-01/07, Urbroj: 2214/01-02-14-3 od 15.12.2014.g koja je objavljena na www.pregrada.hr

                                                                                              Ovlaštena osoba naručitelja:

                                                                                   Martina Kobilar Kantoci, univ.spec.oec.