Javni natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Pregrade

Temeljem članka 6. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Pregrade („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 3/16), Upravni odjel za financije i gospodarstvo objavljuje :

Javni natječaj
za obavljanje poslova prijevoza pokojnika 
koji se financiraju iz proračuna Grada Pregrade

I. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Predmet javnog natječaja je povjeravanje ugovorom na rok od četiri godine obavljanje poslova preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka od mjesta smrti na području grada Pregrade do nadležne patologije ili sudske medicine za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije.

II. UVJETI I DOKAZI SPOSOBNOSTI 

Za utvrđivanje sposobnosti za obavljanje  poslova prijevoza pokojnika  ponuditelj (fizička ili pravna osoba)  dostavlja sljedeću dokumentaciju (ne stariju od 30 dana od dana objave natječaja):

  • izvadak iz odgovarajućeg registra za obavljanje pogrebničke djelatnosti – ponuditelj dokazuje da je registriran za obavljanje prijevoza pokojnika;
  • presliku rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti- ponuditelj dokazuje osposobljenost i opremljenost za obavljanje pogrebničke djelatnosti ,
  • potvrdu Porezne uprave o stanju duga- ponuditelj dokazuje da je ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Dokaz se dostavlja u izvorniku ili ovjerenoj preslici.
  • potvrdu Grada Pregrade ( u izvorniku) - ponuditelj dokazuje da je ispunio sve obveze prema Gradu  Pregradi
  • pisanu izjavu, u izvorniku, u kojom ponuditelj izjavljuje da je spreman na izvršenje obveza iz ugovora 24 sata na dan tijekom cijele godine temeljem poziva nadležnih tijela.

III. PODNOŠENJE PONUDA

Ponuda se dostavlja u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom naručitelja, nazivom i adresom ponuditelja, naznakom predmeta natječaja, naznakom «NE OTVARAJ- PONUDA ZA PRIJEVOZ POKOJNIKA«, te ostalim podacima sukladno natječaju, na adresu GRAD PREGRADA, J. KARLA TUŠKANA 2, 49218 PREGRADA, za Povjerenstvo za postupak.

Rok za dostavu ponuda je 18.08.2020.g. (utorak).

Ponuda koje nije podnijeta u roku  neće se razmatrati.

Ponuda koja ne sadrži isprave navedene u točki II. natječaja smatrati će se neprihvatljivom.

Sastavni dio ponude je Obrazac ponude koji se može dobiti u prostorijama Grada Pregrade ili preuzeti na Internet stranici Grada Pregrade www.pregrada.hr

IV. KRITERIJ ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Najpovoljnijom ponudom za obavljanje prijevoza pokojnika smatrat će se prihvatljiva ponuda sposobnog ponuditelja prema traženim uvjetima i zahtjevima natječaja s  najnižom cijenom.

MJESTO I VRIJEME OTVARANJA PONUDE:

Otvaranje ponuda obaviti će se dana 20.08.2020.g. (četvrtak)  u 08.00 sati u prostorijama Grada Pregrade, J. Karla Tuškana 2.

Odluku o odabiru najpovoljnije ponude donosi gradonačelnik Grada Pregrade.  Protiv Odluke ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Odluka o odabiru dostaviti će se svim ponuditeljima.

Na temelju Odluke o odabiru s odabranim ponuditeljem sklopiti će se Ugovor o obavljanju poslova prijevoza pokojnika.

Ovaj Javni natječaj objaviti će se na internetskim stranicama Grada Pregrade dana 10.08.2020. www.pregrada.hr

Krunoslav Golub mag.oec.,v.r.