JAVNI POZIV nositeljima stvarnih prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja Dječjeg igrališta Kuna-park Pregrada

Grad Pregrada, kao tijelo nadležno za upravljanje komunalnom infrastrukturom, na temelju članka 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18 i 110/18), članka 67., 74. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima („Narodne novine“ broj 59/18) te Odluke Gradskog vijeća o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi – DJEČJE IGRALIŠTE KUNA-PARK PREGRADA od  13.12.2019. godine, objavljuje

JAVNI POZIV
nositeljima stvarnih prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja Dječjeg igrališta Kuna-park Pregrada

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena komunalna infrastruktura dječjeg igrališta Kuna-park Pregrada na katastarskim česticama i dijelovi: kč.br. dio 603, dio 604, dio 608/2, dio 609 i dio 610, k.o. Pregrada što odgovara zemljišno-knjižnim česticama: kč.br. dio 149/1 sada 149/3, dio 152/1, dio 152/2 i dio 152/3, k.o. Pregrada o započinjanju postupka evidentiranja predmetne komunalne infrastrukture u katastarski operat i zemljišnu knjig

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/2018 i 110/2018), temeljem kojeg se komunalna infrastruktura evidentira u katastru i upisuje u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Grada Pregrade, Ul. J. K. Tuškana 2, Pregrada, OIB: 01467072751.

Geodetski elaborat izvedenog stanja komunalne infrastrukture izraditi će tvrtka GEO-TNT d.o.o. za geodeziju, trgovinu i usluge, Podbrezovica 2B, Đurmanec, GEODETSKI URED, podružnica Pregrada, S. Škreblina 4/1, Pregrada (ovlašteni inženjer geodezije Tihana Artič, dipl.ing.geod. – ovlaštenje GEO 812).

Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna komunalna infrastruktura započeti će 10. srpnja 2020. godine u 08:00 h, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 17. srpnja 2020. godine u 08:00-09:00 h u prostorijama Grada Pregrade.

 

                                                                                                          GRADONAČELNIK

                                                                                                          Marko Vešligaj, univ.spec.pol

Prilozi

PrilogVeličina
Microsoft Office document icon Javni poziv kunapark -2020.doc74 KB