Javni poziv za osnivanje Radne skupine za izradu Gradskog programa za mlade 2021.-2025.

Na temelju čl. 52. Statuta Grada Pregrade (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 6/13, 17/13, 7/18, 16/18-pročišćeni tekst i 5/20), gradonačelnik Grada Pregrade objavljuje

JAVNI POZIV
ZA OSNIVANJE RADNE SKUPINE
ZA IZRADU GRADSKOG PROGRAMA ZA MLADE 2021.-2025.

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

Ovim javnim pozivom biraju se tri člana Radne skupine za izradu Gradskog programa za mlade 2021.-2025. koji definira nove mjere za mlade te potiče uključivanje mladih u izradu javnih politika prema mladima (dalje u tekstu: Radna skupina).

II. OPĆI UVJETI I SADRŽAJ PRIJAVE

Za sudjelovanje u Radnoj skupini prijaviti se mogu sve mlade osobe od 15 do 30 godina s prebivalištem na području grada Pregrade zainteresirane za sudjelovanje u izradi Gradskog programa za mlade Grada Pregrade za razdoblje od 2021. do 2025. godine.

Prijava se treba sastojati od:

  • kratkog životopisa
  • motivacijskog  pisma  u  slobodnoj  formi,  u  kojem  treba  opisati  vlastite  motive  za sudjelovanjem u Radnoj skupini

Uz prijavu je potrebno priložiti kopiju osobne iskaznice.

III. ROK ZA PRIJAVU

Rok za prijavu članova i članica Radne skupine je osam dana od dana objave Javnoga poziva na mrežnim stranicama Grada Pregrade.

Prijavu treba dostaviti putem e-maila grad@pregrada.hr ili poštom na adresu Grad Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2, 49218 Pregrada,

uz predmet/napomenu „Javni poziv za osnivanje radne skupine za izradu Gradskog programa za mlade 2021.-2025.“

U roku od deset dana po isteku roka za prijavu, Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti pregledat će prijave pristigle u roku i utvrditi zadovoljavaju li formalne uvjete zadane Javnim pozivom, ocijeniti važeće prijave te sastaviti prijedlog za imenovanje članova i članica Radne skupine.

Gradonačelnik donosi Odluku o imenovanju članova i članica Radne skupine.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

IV. OBJAVA REZULTATA

Rezultati Javnog poziva bit će objavljeni na mrežnoj stranici Grada Pregrade.

 

Gradonačelnik

Marko Vešligaj, univ. spec. pol.

Prilozi

PrilogVeličina
PDF icon Javni poziv GPM.pdf448.88 KB