JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za dodjelu jednokratne financijske pomoći poslovnim subjektima namijenjena ublažavanju posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa (COVID-19)

Temeljem članka 52. Statuta Grada Pregrade („Službeni glasnik KZŽ“, broj 06/13,17/13, 7/18, 16/18-pročišćeni tekst, 50/20) i Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja („Narodne novine“, broj 32/20) koju je donio Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske dana 19. ožujka 2020. godine, Gradonačelnik Grada Pregrade, objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za dodjelu jednokratne financijske pomoći  poslovnim subjektima namijenjena ublažavanju posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa (COVID-19)

Jednokratna financijska pomoć dodjeljuje se poslovnim subjektima sa područja Grada Pregrade koji su pogođeni zabranom rada temeljem Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja („Narodne novine“, broj 32/20) koju je donio Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske dana 19. ožujka 2020. godine.

Korisnici jednokratne financijske pomoći su:

- ugostiteljski objekti svih kategorija, uz izuzetak usluge pripreme i dostave hrane, usluge smještaja te rada pučkih i studentskih kuhinja

- uslužne djelatnosti u kojima se ostvaruje bliski kontakt s klijentima kao što su frizerske radnje, kozmetičarske radnje, autoškole, saloni za uljepšavanje i masažu, teretane, sportski, fitness i rekreacijski centri i dr.

- ostali poslovni subjekti sa područja Grada Pregrade čije je poslovanje pogođeno Odlukom o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja, a koji su privremeno zatvorili ili rade u smanjenom obimu zbog poteškoća u poslovanju uzrokovanim situacijom izazvanom koronavirusom.

Pravo na jednokratnu financijsku pomoć mogu ostvariti mikro poslovni subjekti sukladno Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16) ako ispunjavaju sljedeće uvjete:

- koji uredno ispune obrazac Zahtjeva,

- imaju sjedište ili poslovnu jedinicu u Gradu Pregradi,

- obavljaju gospodarsku djelatnost na području Grada Pregrade,

- imaju podmirene obveze poreza, prireza, doprinosa i drugih davanja o kojim evidenciju vodi Porezna uprava,

- imaju prosječno najmanje jednog zaposlenog u prethodnoj poslovnoj godini ili na dan stupanja na snagu Odluke,

- imaju podmirene obveze prema Gradu Pregradi,

- da nisu u stečaju ili postupku gašenja, odnosno likvidacije.

Prihvatljivi troškovi su troškovi nastali u periodu od 01. ožujka do 01. lipnja 2020. godine, a odobravaju se za slijedeće prihvatljive troškove:

- tekući troškovi: zakup/najam poslovnog prostora koji je u privatnom vlasništvu, režijski troškovi, trošak knjigovodstvenih usluga, naknade banke, troškovi servisa opreme i dr. troškovi vezani uz redovno poslovanje poslovnog subjekta,

- ulaganja u adaptaciju/prilagodbu radnog prostora vezana uz preporuke HZJZ-a za sprječavanje infekcije za vrijeme epidemije koronavirusa u kojem se obavlja djelatnost: građevinski radovi, instalacijski radovi i radovi unutrašnjeg uređenja,

- nabavka pregrade/zaštite od pleksiglasa ili drugog dezinficijensima perivog materijala,

- nabavka opreme temeljem preporuke HZJZ-a za sprječavanje infekcije za vrijeme epidemije koronavirusa: osobne zaštitne opreme: jednokratne zaštitne rukavice, zaštitna odijela za tijelo, zaštitne kape, zaštitne maske i druga osobna zaštitna oprema, sredstva za dezinfekciju ruku, sredstva za dezinfekciju radnog prostora.

DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAŽE UZ ZAHTJEV

Uz zahtjev za jednokratnu financijsku pomoć podnositelji prilažu sljedeću dokumentaciju:

1. Dokaz o registraciji (izvadak iz sudskog registra ili drugog nadležnog registra, obrtnica),

2. Potvrda o razvrstavanju prema NKD-u,

3. Osobna iskaznica odgovorne osobe prijavitelja (obje strane),

4. Potvrda Grada Pregrade i Potvrda Porezne uprave o podmirenju svih dospjelih dugovanja (ne starija od 30 dana u trenutku podnošenja zahtjeva),

5. Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o broju zaposlenih sa 19.03.2020. godine

7. Dokaz o troškovima (preslika računa  koji se odnose na poslovni prostor za koji se traži financijska pomoć).

Po potrebi, Grad Pregrada može zatražiti i dodatnu dokumentaciju i obrazloženja o čemu će izvijestiti tražitelja potpore.

Visina potpore:

Iznos pojedinačne potpore: maksimalno do 2.000 kn

Poziv je otvoren od 10. srpnja 2020. godine do 30. srpnja 2020. godine.

Zahtjev za dodjelu jednokratne financijske pomoći s potrebnom dokumentacijom podnosi se u zatvorenoj kuverti na slijedeću adresu:

GRAD PREGRADA

Josipa Karla Tuškana br. 2

49 218 PREGRADA

NAPOMENA: „Zahtjev za dodjelu jednokratne financijske pomoći poslovnim subjektima namijenjena ublažavanju posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa (COVID-19)  – NE OTVARAJ“

Sve dodatne informacije mogu se dobiti slanjem upita putem e-pošte na adresu: stefanija.bedenikovic@pregrada.hr. Zahtjevi za dodatnim informacijama zaprimaju se najkasnije tijekom šestog dana prije roka određenog za dostavu Zahtjeva za potporu.

 

                                                                                                          GRADONAČELNIK

                                                                                                     Marko Vešligaj, univ.spec.pol.,v.r.

Klasa: 302-01/20-01/05

Urbroj: 2214/01-02-20-2

Pregrada, 10.07.2020.