Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o grbu i zastavi Grada Pregrade

Prema odredbi članka 10. st.1.  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, u daljnjem tekstu: Zakon), jedinica lokalne samouprave i jedinica područne samouprave može imati svoj grb i zastavu uz prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu samoupravu (temeljem članka 10. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave, NN, br. 93/16 i 104/16, središnje tijelo  državne uprave nadležno za lokalnu i područnu samoupravu je Ministarstvo uprave). Sukladno članku 10.st. 2. Zakona, središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu samoupravu donijelo je Rješenje o odobrenju grba i zastave jedinice lokalne samouprave, odnosno Grada Pregrade (UP/I-017-02/16-01/1, Urbroj: 515-02-02-01/1-17-4) 15. veljače 2017. godine. Donošenju naprijed navedenog Rješenja prethodio je Zahtjev Grada Pregrade za odobrenje grba i zastave Grada kojeg je temeljem članka 6. Pravilnika o postupku odobrenja grba i zastave jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN, br. 94/98 i 68/04) razmotrilo Povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku odobrenja grba i zastave jedinici lokalne i područne  (regionalne) samouprave. Povjerenstvo je razmotrilo likovno rješenje grba i zastave Grada Pregrade i ocijenilo pojedine elemente iz članka 8. Pravilnika o postupku odobrenja grba i zastave jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, te dalo mišljenje u kojem je konstatiralo da ne postoje zapreke iz članka 10. stavak 5. Zakona da se Gradu Pregradi odobri grb i zastava. Uz pisani zahtjev iz čl. 4. Pravilnika o postupku odobrenja grba i zastave jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave jedinica lokalne samouprave prilaže i prijedlog odluke predstavničkog tijela koja sadrži opis grba i zastave po pravilima heraldike, te uvjet i način pod kojima predstavničko tijelo JLS može odobriti uporabu grba i zastave fizičkim i pravnim osobama, tako da je navedeni nacrt prijedloga Odluke također bio dio razmatranja i ocjenjivanja.Sukladno odredbama Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Grada Pregrade (Službeni glasnik KZŽ, br. 32/14), pozivamo zainteresiranu javnost – građane, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, sve zainteresirane koji svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti donošenju kvalitetne i provedive Odluke, da se odazovu. Svoja mišljenja i očitovanja možete u pisanom obliku na propisanom obrascu poslati na adresu Grad Pregrada, Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti, Josipa Karla Tuškana 2, Pregrada ili na e-mail adresu: grad@pregrada.hr zaključno do 15. ožujka 2017. godine. Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni, ukomponirati u konačni prijedlog Odluke koja će se proslijediti Gradskom vijeću Grada Pregrade na donošenje.